SENTENCJA

SYGN. AKT II SAB/Bk 16/08

Spółka wystąpiła do wójta gminy o uzgodnienie projektu budowlanego sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej. Wójt odmówił. Spółka uznała, że wójt dopuścił się bezczynności i skierowała sprawę do sądu administracyjnego.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie. Wyjaśnił, że w sprawie nie miało miejsca naruszenie prawa. Odmowa uzgodnienia projektu przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej budynków mieszkalnych nie jest sprawą administracyjną w rozumieniu art. 1 pkt 1 i 2 k.p.a.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku odrzucił skargę spółki. Wyjaśnił, że kwestie związane z ustalaniem warunków przyłączenia projektowanych przyłączy wodno-kanalizacyjnych regulowane są dwoma rodzajami przepisów - przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a także aktem prawa miejscowego, jakim jest regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwalony uchwałą rady gminy. Zgodnie z przepisami regulamin taki powinien określać prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym warunki przyłączenia do sieci. Taka sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie. Jednakże zarówno regulacje ustawy, jak i uchwały wskazują, że ustalenia warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej czy też uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie tych przyłączy nie następuje w formie decyzji administracyjnej lub postanowienia organu administracji publicznej. Uzyskanie warunków przyłączy, a następnie uzgodnienie projektu budowlanego w tym zakresie następuje w formie umowy cywilno prawnej.

W sprawie, w której przepisy nie obligują organu do żadnego działania, nie można oceniać, czy pozostaje on w bezczynności. Sąd przypomniał też, że w sprawie spornego uzgodnienia gmina działała jako podmiot stosunku cywilno-prawnego, a nie organ administracji publicznej.