Cartesio Oktató / Szolgáltató bt.

Cartesio jest spółką prawa węgierskiego z siedzibą w Bai (Węgry). Spółka prowadzi działalność w zakresie, w szczególności, zasobów ludzkich, prac sekretarskich, tłumaczeń, nauczania i szkoleń.

W 2005 roku Cartesio złożyła w sądzie rejonowym wniosek o wpis przeniesienia jej siedziby do Gallarate (Włochy) i wynikającą z tego zmianę jej danych dotyczących siedziby w rejestrze handlowym.

Wniosek ten został odrzucony ze względu na to, że obowiązujące prawo węgierskie nie dopuszcza przeniesienia siedziby spółki utworzonej na Węgrzech za granicę z jednoczesnym zachowaniem statutu personalnego podlegającego prawu węgierskiemu. Zdaniem Cégbíróság, takie przeniesienie wymaga, by spółka najpierw zakończyła swój byt, a następnie została ponownie utworzona zgodnie z prawem państwa, na którego terytorium zamierza ustanowić swą nową siedzibę.

ETS stwierdził, że w braku jednolitego uregulowania wspólnotowego państwo członkowskie ma prawo określenia zarówno kryterium powiązania, jak również kryterium wymaganego do utrzymania tego statusu w przyszłości. Trybunał orzekł, że w obecnym stanie prawa wspólnotowego swoboda przedsiębiorczości nie stoi na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie mogło uniemożliwić spółce utworzonej na mocy jego prawa, by przeniosła swoją siedzibę do innego państwa członkowskiego, zachowując przy tym status spółki prawa tego państwa.

Jednakże taki przypadek przeniesienia siedziby spółki należy odróżnić od przypadku przeniesienia spółki podlegającej jednemu państwu członkowskiemu do innego państwa członkowskiego ze zmianą mającego zastosowanie prawa krajowego, gdy spółka zmienia się w rodzaj spółki podlegający prawu krajowemu państwa członkowskiego, do którego się przenosi. Swoboda przedsiębiorczości dopuszcza bowiem tego rodzaju przekształcenie spółki, bez konieczności jej uprzedniego rozwiązania i likwidacji w pierwszym państwie członkowskim, o ile prawo państwa przyjmującego pozwala na takie przekształcenie, chyba że ograniczenie tej swobody byłoby uzasadnione nadrzędnymi względami interesu ogólnego.