Kadencja Andrzeja Rzeplińskiego upływa 19 grudnia. Już wcześniej zapowiedział on zwołanie ZO w sprawie wyboru kandydatów na prezesa według obecnych zasad.

W Sejmie będzie w tym tygodniu omawiany m.in. projekt przepisów wprowadzających ustawę o organizacji i trybie postępowania przed TK oraz ustawę o statusie sędziów TK. Pierwsza z nich jest przed drugim czytaniem w Sejmie, a do drugiej Senat wprowadził poprawki.

W projekcie zapisano, że jeśli do dnia ogłoszenia tej ustawy Zgromadzenie Ogólne TK przedstawiło prezydentowi kandydatów na prezesa TK (a prezydent nie powołał prezesa) albo dokonało wyboru kandydatów z naruszeniem obecnej ustawy z 22 lipca, to cały proces przeprowadza się na zasadach określonych w tym akcie prawnym. Według projektu "tracą wówczas moc wszystkie czynności i akty dokonane w ramach procedury przedstawienia prezydentowi kandydatów na stanowisko prezesa".

Czwartkowy projekt stanowi, że w przypadku konieczności zastosowania nowej procedury, do czasu powołania nowego prezesa, trybunałem kieruje sędzia TK, "któremu prezydent w drodze postanowienia powierzy pełnienie obowiązków prezesa trybunału". "Do ważności postanowienia wymagany jest podpis prezesa Rady Ministrów" - głosi projekt.

Zgodnie z jego treścią, sędzia TK może w miesiąc od wejścia tej ustawy w życie, złożyć prezesowi TK oświadczenie, że przechodzi w stan spoczynku "w związku z wprowadzeniem w trakcie trwania jego kadencji nowych zasad realizacji obowiązków sędziego trybunału".

PS