Opinia składa się z trzech części, których podsumowanie stanowią rekomendacje.

W pierwszej - wprowadzającej - wskazana została baza prawna i cel opracowania. Część druga omawia jakość i efektywność pracy prokuratorów, ze szczególnym uwzględnieniem ram prawnych określających strukturę organizacyjną prokuratury i zasad procesu karnego, strategicznej wizji funkcjonowania prokuratury nakreślonej przez jej kierownictwo oraz dostępności zasobów ludzkich i źródeł finansowania. Część trzecią opinii poświęcono w całości problematyce wyzwań dla jakości i efektywności pracy prokuratorów w kontekście zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej.

Opinia zaleca, aby śledczy czuwali nad „pociągnięciem do odpowiedzialności karnej (...) każdego, kto wspiera finansowanie, organizację, przygotowanie lub popełnienie aktu terrorystycznego”.

Rekomendacje podkreślają znaczenie specjalizacji w ramach prokuratury dla zwalczania tego typu przestępczości jak również potrzebę podejmowania przez państwa członkowskie właściwych i proporcjonalnych środków umożliwiających wykorzystywanie przez prokuratorów specjalnych technik śledczych i operacyjnych.

W posiedzeniu wzięła udział prokurator Elżbieta Sidwa z Biura Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej.

PS/źródło: PK