Sejm przyjął senacką poprawkę do uchwalonej 6 listopada 2008 r. ustawy o zmianie kodeksu postępowania cywilnego. Usunięty został przepis, który nakazuje sądowi odrzucić bez wezwania o uiszcze- nie opłaty nienależycie opłacone środki odwoławcze przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego. Gdyby nie poprawka, odrzucane byłyby apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia, sprzeciwy od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, skargi na orzeczenie referendarza, które podlegają opłacie stałej lub stosunkowej.

Upływ terminu

- Odrzucenie przez sąd środka odwoławczego bez wezwania do uiszczenia opłaty spowodowałoby, że upłynąłby termin przeznaczony na wniesienie go i strona nie mogłaby już wnieść apelacji, skargi kasacyjnej, zażalenia lub sprzeciwu - tłumaczy adwokat Ewa Załęga z Kancelarii Załęga i Partnerzy. Zwraca też uwagę na to, że poprawka Senatu odnosi się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z ubiegłego roku. Podkreślił on, że zaostrzenie formalizmu postępowania cywilnego nie może prowadzić do przekroczenia pewnych granic i sprawiać, że postępowanie nie może osiągnąć założonego celu, jakim jest rozpoznawanie spraw.

Senat wniesienie poprawki uzasadnił tym, że nadmiernie sformalizowana procedura przewidziana w zakwestionowanym przepisie art. 1302 par. 3 k.p.c. stanowi odstępstwo od obowiązującej w kodeksie zasady, że wówczas gdy pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu z powodu niezachowania warunków formalnych bądź gdy nie uiszczono od niego należnej opłaty, to wówczas przewodniczący wzywa stronę do opłacenia go lub uzupełnienia w ciągu tygodnia, grożąc, że zwróci pismo do poprawienia.

Przyjęta przez Sejm poprawka Senatu wprowadza też zasadę, że bez wezwania do uiszczenia opłaty nie będzie odrzucane nienależycie opłacone pismo wniesione przez profesjonalnego pełnomocnika, wówczas gdy obowiązek uiszczenia opłaty stosunkowej powstał na skutek sprawdzania przez sąd wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać w połowie przyszłego roku, po sześciu miesiącach od opublikowania ich w Dzienniku Ustaw.

Postępowanie upominawcze

Sejm pracuje jeszcze nad kolejną nowelizacją ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Reguluje ona m. in. sposób prowadzenia postępowania elektronicznego. Czynności w elektronicznym postępowaniu upominawczym będzie mógł wykonywać nawet referendarz sądowy. Natomiast pisma procesowe powoda, które nie zostaną wniesione drogą elektroniczną nie będą wywoływały skutków prawnych. Natomiast pozwany będzie mógł wybrać, jaką drogą wniesie pismo. Gdy zdecyduje się na drogę elektroniczną, to wówczas nie będzie już mógł wnosić pism w inny sposób. O tym jednak sąd musi go pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Ustawa wejdzie w życie od 1 stycznia 2010 r.