Czy ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej należy, zgodnie z art. 138o ust. 3 prawa zamówień publicznych, zamieścić lub opublikować także w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym UE?
Artykuł 138o prawa zamówień publicznych (dalej: p.z.p.) ustanawia minimalne wymogi proceduralne w przypadku zamówień na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż równowartość w złotych:
1) 750 000 euro – przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
2) 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych.
Zgodnie z ustępem 3 ww. artykułu zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności:
1) termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty,
2) opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia,
3) kryteria oceny ofert.
Ogłoszenie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej nie jest ogłoszeniem, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 ani pkt 2 p.z.p. W stosunku do ogłoszenia o zamówieniu udzielanym z zastosowaniem art. 138o p.z.p. nie istnieje obowiązek publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ani Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Należy jednak wskazać, że zamawiający może zamieścić takie ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej fakultatywnie, zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 5 p.z.p. bądź art. 11b ust. 1 p.z.p.
Jak brzmi omawiany przepis prawa zamówień publicznych
Art. 138o. 1. Jeżeli wartość zamówienia na usługi społeczne jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1, zamawiający może udzielić zamówienia, stosując przepisy ust. 2–4.
2. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
3. Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej, ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności:
1) termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty;
2) opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia;
3) kryteria oceny ofert.
4. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej, informację o nieudzieleniu zamówienia.
WAŻNE
W stosunku do ogłoszenia o zamówieniu społecznym udzielanym z zastosowaniem art. 138o p.z.p. nie istnieje obowiązek publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ani Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.