Jeżeli mieszkanie wchodzi w skład majątku wspólnego, w ramach podziału małżonkowie również je rozliczają. Przyjmuje się, że małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednak z ważnych powodów każdy z małżonków może domagać się, aby sąd ustalił udziały w majątku wspólnym w innych częściach niż po połowie. Musi wykazać, że każdy z małżonków w różnym stopniu przyczynił się do powstania majątku. Oceniając, w jakim stopniu każdy małżonek przyczynił się do powstania majątku, sąd bierze pod uwagę także nakład osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci oraz we wspólnym gospodarstwie.

Z żądaniem ustalenia udziałów w majątku wspólnym innym niż po połowie mogą wystąpić też spadkobiercy małżonka. Takie prawo mają tylko wówczas, gdy jeszcze przed śmiercią małżonek spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa lub o rozwód, albo wystąpił o orzeczenie separacji. Majątek wspólny powstaje z mocy prawa już od chwili zawarcia małżeństwa, pod warunkiem że przed ślubem małżonkowie nie zawarli umowy majątkowej (intercyzy) w formie aktu notarialnego. Przez taką umowę mogli ustanowić rozdzielność majątkową albo rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

Po ślubie nie powstałaby więc między nimi wspólność majątkowa i zakupione mieszkanie weszłoby do majątku osobistego tego małżonka, który wyłożył na nie pieniądze. Intercyzę małżonkowie mogą również zawrzeć po ślubie. Wtedy do momentu jej sporządzenia istniała między nimi wspólność majątkowa, natomiast po podpisaniu jej każdy z nich tworzyłby majątek osobisty. Gdyby mieszkanie zostało zakupione jeszcze przed zawarciem intercyzy, wówczas wejdzie do majątku wspólnego małżonków, natomiast zakupione po sporządzeniu jej wejdzie do majątku osobistego tego małżonka, który je nabył.

Gdy przed ślubem jeden z małżonków miał książeczkę mieszkaniową i uzbierał na niej kwotę stanowiącą wysokość wkładu na mieszkanie spółdzielcze, a mieszkanie małżonkowie otrzymali już po ślubie, to lokal stanowi ich majątek wspólny. Dzieląc majątek po rozwodzie, należy uwzględnić kwotę na książeczce mieszkaniowej. Zarówno ta kwota, jak i wartość mieszkania zostaną odpowiednio przeliczone w stosunku do aktualnych cen.