Sejmowa Komisja Infrastruktury zakończyła prace nad projektem nowelizacji ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych (...) i przekazała go do drugiego czytania. Proponowane przepisy przewidują przedłużenie o cztery lata, czyli do końca 2012 roku, terminu na dokonanie całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu długoterminowych (najczęściej 40- i 60-letnich) kredytów mieszkaniowych.

- Jest korzystne zarówno dla kredytobiorców, jak i budżetu państwa. Dzięki preferencyjnym warunkom spłaty corocznie zmniejsza się liczba zadłużonych mieszkań, wobec których stosowana jest pomoc państwa, przede wszystkim w formie przejściowego wykupu odsetek - podkreśla poseł Tadeusz Kopeć z PO.

Obowiązujące przepisy przewidują, że na wniosek kredytobiorcy zadłużenie z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów podlega umorzeniu przez bank w części odpowiadającej równowartości 70 proc. zadłużenia po spłacie całości kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytu w części niepodlegającej umorzeniu.

Zgodnie z projektem spłata ta będzie musiała nastąpić do 31 grudnia 2012 r. (a nie 2008 r.). Zadłużeni w ten sposób spółdzielcy, którzy do 31 grudnia 2012 r. dokonają spłaty kredytów (zaciągniętych na podstawie umów przewidujących 40-letni okres spłaty) wraz z 30 proc. odsetek przejściowo wykupionych przez budżet państwa, będą mieli zagwarantowane, że pozostałe 70 proc. odsetek przejściowo wykupionych będzie podlegało umorzeniu, a 70 proc. skapitalizowanych odsetek będzie podlegało wykupieniu przez budżet państwa.

Zgodnie z projektem ustawa ma wejść w życie już z dniem ogłoszenia, z mocą od 30 grudnia 2008 r.

109 163 mieszkania były obciążone kredytami starego portfela pod koniec II kwartału 2008 r.

Podstawa prawna

• Ustawa z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1115 z późn. zm.).