Czas trwania obserwacji oskarżonych i podejrzanych w zakładzie zamkniętym musi być ograniczony czasowo.
Senacki projekt zmiany kodeksu postępowania karnego związany jest z wejściem w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Zakwestionowano w nim dotychczas obowiązujące przepisy o prowadzeniu badań psychiatrycznych osób podejrzanych i oskarżonych. Trybunał uznał, że dotychczasowe przepisy dopuszczały umieszczanie tych osób w zamkniętych zakładach psychiatrycznych na czas nieograniczony. Senat, wykonując orzeczenie TK, zaproponował, aby uściślić czas trwania obserwacji w zakładzie zamkniętym i przyjął 10--dniowy termin jako wystarczający dla oceny stanu zdrowia psychicznego osoby podejrzanej lub oskarżonej.
- W postępowaniu karnym badanie psychiatryczne ma o tyle istotne znaczenie, że w przypadku stwierdzenia, że osoba podejrzana lub oskarżona cierpiała na chorobę psychiczną, jej odpowiedzialność karna jest wyłączona - mówił poseł sprawozdawca Grzegorz Karpiński. Poseł sprawozdawca zaproponował, aby dopuścić w wyjątkowych okolicznościach wydłużenie terminu trwania obserwacji do 8 tygodni.
Drugi projekt nowelizacji k.p.k. przewiduje rozszerzenie zakresu przestępstw, o których mają orzekać sądy wojskowe. Według posła Jerzego Kozdronia zmianę przepisów uzasadnia udział naszej armii w misjach zagranicznych. A zatem od 1 stycznia 2009 r. do sądów wojskowych trafią akty oskarżenia o przestępstwa pospolite i przestępstwa i wykroczenia skarbowe popełniane przez żołnierzy i pracowników wojska, w związku z wykonywaniem obowiązków za granicą.
Jeszcze w tym tygodniu Sejm powinien uchwalić oba projekty.