zisiaj Sejm zajmie się poprawkami, które zaproponował Senat do uchwalonej 24 października 2008 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

- Gdyby Sejm przyjął zaproponowane poprawki, to wówczas w istotny sposób zmieniłyby się zasady prowadzenia postępowania w sprawach upadłości konsumenckiej. Zmniejszyłaby się też liczba wniosków wnoszonych o tę upadłość - ocenia adwokat Sebastian Koczur z Kancelarii Adwokackiej.

Wniosek tylko od dłużnika

Senat zaproponował, aby wniosek o ogłoszenie upadłości mógł zgłosić tylko dłużnik. Nie mógłby go wnieść wierzyciel, na przykład bank w stosunku do kredytobiorcy, który zalega z płaceniem rat. Zdaniem Senatu, ustawa o upadłości konsumenckiej miała stanowić pomoc skierowaną do dłużnika, który na skutek wyjątkowych i niezależnych od siebie okoliczności stał się niewypłacalny. Takiej pomocy nie byłoby więc wówczas, gdyby dłużnik nie chciał przeprowadzić postępowania upadłościowego, a domagał się tego wyłącznie wierzyciel. Dłużnik mógłby skutecznie zahamować przeprowadzenie takiego postępowania i doprowadzić do jego umorzenia.

- Tym bardziej że miałby przy tym możliwość skorzystania z instrumentów przewidzianych w uchwalonej 24 października 2008 r. ustawie. Wystarczyłoby tylko, aby nie wskazał i nie wydał syndykowi całego majątku albo niezbędnych dokumentów bądź w inny sposób nie wykonywał ciążących na nim obowiązków - mówi radca prawny Helena Markowska z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy. Ustawa nie przewiduje w takich przypadkach żadnych sankcji dla dłużnika poza umorzeniem postępowania, a jemu przecież o to właśnie chodziło - tłumaczy Helena Markowska.

Zaliczka na poczet czynszu

Senat zaproponował też, aby sędzia komisarz mógł przyznać upadłemu zaliczkę na poczet należnej mu kwoty odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego na okres dwunastu miesięcy. Zdaniem Senatu wypłata zaliczki zwiększy efektywność prowadzonego postępowania.

Zaliczkę otrzymałby upadły konsument wówczas, gdyby musiał wyprowadzić się z mieszkania albo domu jednorodzinnego i przekazać je do masy upadłości. Wysokość wypłaconej należności na poczet czynszu określać ma sędzia komisarz biorąc pod uwagę potrzeby mieszkaniowe upadłego oraz liczbę osób, które pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dodatkowe sankcje dla dłużnika

Senat postanowił również wprowadzić dodatkowe sankcje dla dłużnika. Zaproponował, że gdyby dłużnik w okresie spłaty wierzycieli dokonał czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, to wówczas sąd na wniosek wierzyciela po przeprowadzeniu rozprawy, o której zawiadamia dłużnika i wierzycieli objętych planem spłaty uchyla ten plan i umarza postępowanie.

Natomiast uchwalona przez Sejm ustawa przewiduje, że uchylenie planu spłaty i umorzenie postępowania nastąpiłoby wówczas, gdyby upadły konsument w sprawozdaniu z wykonywania planu spłaty wierzycieli zataił swoje przychody lub gdyby okazało się, że ukrywał majątek albo dokonał czynności prawnej uznanej prawomocnie za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.