RPO w piśmie do ministra sprawiedliwości zwrócił uwagę na zagadnienie mediacji po wyroku skazującym, która nie została uregulowana w kodeksie karnym wykonawczym.

Przepisy wciąż obejmuję mediację wyłącznie na etapie postępowania przygotowawczego i jurysdykcyjnego. Mimo że kwestia ta była przedmiotem wystąpień generalnych RPO do ministra sprawiedliwości, to kolejne nowelizacje k.k.w. nie doprowadziły do zmian w tym zakresie.

Tymczasem, w ocenie rzecznika, mediacja po wyroku jest instytucją potrzebną. "Przy konfliktach stron pozostających ze sobą w bliskich relacjach, rodzinnych czy sąsiedzkich, może wpływać na przebieg zadośćuczynienia poszkodowanemu. Pojednanie stron w ramach postępowania wykonawczego może również obniżyć koszty ponoszone przez wymiar sprawiedliwości, ograniczyć wtórną przestępczość oraz wzmocnić kontrolę nad wykonaniem wyroku wobec skazanego na kary nieizolacyjne" - wskazuje RPO w wystąpieniu.

W związku z powyższym rzecznik zwrócił się do szefa resortu o podjęcie inicjatywy legislacyjnej umożliwiającej wprowadzenie mediacji na etapie postępowania wykonawczego.

PS/źródło: RPO