Zgodnie z nią polska firma obejmie 3922 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Mayflower. Z kolei spółka indyjska obejmie 191 130 akcji zwykłych na okaziciela w podwyższonym kapitale zakładowym Summa Linguae.

PS