Zmiana prawa - Kredyt preferencyjny będzie można otrzymać na zakup droższego niż dotychczas mieszkania lub domu.
Sejm przyjął poprawkę Senatu do ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Otrzymanie kredytu preferencyjnego stanie się możliwe także w przypadku braku odpowiedniej zdolności kredytowej osoby starającej się o dopłatę do oprocentowania. Dzięki podwyższeniu wskaźników przeliczeniowych, określających maksymalną cenę za 1 mkw. kredytowanego mieszkania, łatwiej będzie też znaleźć mieszkanie spełniające wymogi do otrzymania takiego kredytu.
Nowe przepisy przewidują, że w razie braku odpowiedniej zdolności kredytowej umowa o kredyt preferencyjny może być zawarta przez inną osobę niż docelowy kredytobiorca. Dotyczy to jednak tylko najbliższych członków rodziny kredytobiorcy. Mogą nimi być zstępny (dziecko, wnuk), wstępny (rodzic, dziadek), rodzeństwo, ojczym, macocha lub teściowie właściwego kredytobiorcy.
Ustawodawca podwyższył wskaźnik przeliczeniowy, który stosowany jest do ustalenia maksymalnej ceny metra kwadratowego kredytowanego mieszkania. Dotychczas średni wskaźnik przeliczeniowy stanowił iloczyn współczynnika 1,3 oraz średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika, obowiązujących dla gminy, na której terenie położony jest lokal mieszkalny lub dom, na który ma być udzielony kredyt. Po wejściu w życie przepisów jego wysokość wzrośnie do 1,4.
Ustawę musi jeszcze podpisać prezydent. Wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Podstawa prawna
• Ustawa z 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. nr 183, poz. 1354 oraz z 2007 r. nr 137, poz. 955).