Kancelaria złożyła skargę konstytucyjną w imieniu FSO S.A. w związku z postępowaniem egzekucyjnym wszczętym wobec spółki z tytułu zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych. W toku tego powstępowanie zostały naliczone koszty egzekucyjne w wysokości ok. 35 mln zł.

Postępowanie restrukturyzacyjne FSO S.A. zostało zakończone porozumieniem z wierzycielami i spłatą zadłużenia oraz stwierdzeniem wygaśnięcia zaległości podatkowych spółki wraz z należnymi odsetkami. Naczelnik Urzędu Skarbowego zobowiązał się jednocześnie do umorzenia kosztów egzekucyjnych w ramach działań restrukturyzacyjnych. Jednakże w sprawie pojawiły się istotne wątpliwości natury konstytucyjnej.

28 czerwca TK orzekł, że art. 64 par. 1 pkt 4 oraz art. 64 par. 6 i art. 64 par. 8 ustawy z 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie w jakim nie określają maksymalnej wysokości opłaty za dokonane czynności egzekucyjne oraz w zakresie w jakim nie przewidują możliwości obniżenia opłaty w razie umorzenia postępowania z uwagi na dobrowolną zapłatę egzekwowanej należności są niezgodne z wynikającą z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i art. 84 konstytucji.

PS