Co czwarty badany twierdzi, że w jego branży liczba sporów rośnie, natomiast co piąty dostrzega wzrost liczby takich spraw w swojej firmie. 25 proc. badanych firm prowadzi od 3 do 9 sporów rocznie, jedna trzecia między 10 a 25, a 20 proc. firm powyżej 26. Zdecydowanie więcej takich spraw mają przedsiębiorcy z branży usług, a mniej z produkcyjnej.

Zdaniem badanych wzrost sporów sądowych spowodowany jest między innymi:

• wzrostem świadomości klientów instytucjonalnych jak i indywidualnych, którzy są lepiej wyedukowani, dokładniej czytają umowy i chętniej dochodzą swoich praw,

• działalnością instytucji powołanych do ochrony interesów klientów, takich jak rzecznicy konsumentów, UOKiK czy inne stowarzyszenia konsumenckie,

• wzrostem liczby kancelarii prawnych, wyspecjalizowanych w najbardziej narażonych na sprawy sporne branżach, np. kancelarie odszkodowawcze w ubezpieczeniach, kancelarie wyspecjalizowane w sprawach pozwów zbiorowych po stronie konsumentów.

Największe zagrożenia litygacyjne

Co trzeci badany najbardziej obawia się spraw o odszkodowanie lub nienależyte wykonanie umowy, a także o wykonanie zobowiązania i czyny nieuczciwej konkurencji. Tego rodzaju spory występują najczęściej. Firmy, które prowadzą więcej spraw, jako zagrożenie postrzegają sprawy dotyczące własności majątkowej, intelektualnej oraz udziałów i akcji.

Strategia prowadzenia sporów

Niemal dwie trzecie kadry zarządzającej (62 proc.) zdaje sobie sprawę, że zakończenie sporu sukcesem wymaga zbudowania szczegółowej argumentacji, stworzenia kilku scenariuszy jego prowadzenia, a także analizy ryzyka. Mimo wysokiej świadomości wpływu wymienionych czynników na sprawę sporną, aż 48 proc. ankietowanych firm nie posiada wdrożonej strategii prowadzenia sporów.

Strategia zarządzania sporami sądowymi może być również skutecznym środkiem zabezpieczającym przed przestępstwami korporacyjnymi. Jedna trzecia badanych twierdzi, że rzadko prowadzi postępowania karne w przypadku naruszenia własnych interesów. Jeśli już firmy decydują się na takie działania, dotyczą one najczęściej niepłacących klientów (11 proc.), przestępstw (9 proc.) i kradzieży (9 proc.).

Z raportu wynika, że dwie trzecie badanych firm posiada wdrożone procesy zapobiegania sprawom spornym. W 69 proc. z nich wprowadzane są narzędzia i procedury wewnętrzne, których celem jest zapobieganie ewentualnym ryzykom. 73 proc. firm prowadzi okresowe audyty procedur i ich przestrzegania, a 57 proc. bada dostawców czy dystrybutorów pod kątem przepisów antykorupcyjnych czy konfliktu interesów. Firmy, które mają więcej spraw spornych, częściej niż pozostałe posiadają procedury zgodności z prawem (compliance), reagowania na działania organów prowadzących postępowania karne dotyczące spółki oraz analizy ryzyk karnych w bieżącej działalności zarządu.

PS