W spółce cywilnej, w której tylko jeden wspólnik ma licencję na świadczenie usług transportowych, świadczenie ich przez inną osobę niż licencjobiorca oznacza przeniesienie uprawnień i narusza ustawę o transporcie drogowym.
ORZECZENIE
Decyzją z 21 grudnia 2005 r. główny inspektor transportu drogowego nałożył 8 tys. zł kary na wspólniczkę spółki cywilnej Mar-Hen-Pol z Łodzi. Przeprowadzona wcześniej kontrola pojazdu pozostającego w dyspozycji spółki wykazała, że licencję na świadczenie usług transportowych miał tylko jeden z dwojga wspólników spółki, wspólniczka nie. Transport zaś wykonywało oboje wspólników. Wyrokiem z 27 lutego 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję stwierdzając, że aczkolwiek licencji udziela się przedsiębiorcom, a spółka cywilna przedsiębiorcą nie jest, to jednak organ powinien wiedzieć, że działalność prowadzą wszyscy wspólnicy spółki. Żaden też przepis nie wymaga, aby licencję posiadali wszyscy wspólnicy. Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrując skargę kasacyjną GITD powziął wątpliwość, czy licencja może być wkładem do spółki cywilnej, a jeśli tak, to czy stanowi to przeniesienie uprawnienia na osobę trzecią w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, i postanowił zadać pytanie składowi siedmiu sędziów.
Zdaniem rozszerzonego składu NSA, w spółce cywilnej, w której tylko jeden wspólnik ma licencję na świadczenie usług transportowych, świadczenie usług przez inną osobę niż licencjobiorca oznacza przeniesienie uprawnień z naruszeniem art. 13 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym. Sąd zauważył, że stosunek spółki cywilnej jest stosunkiem zobowiązaniowym między wspólnikami. Zgodnie zarówno z wcześniejszym prawem działalności gospodarczej, jak i obecnie obowiązującą ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcami są wspólnicy, nie spółka cywilna. Nie można zatem przyjąć, by udzielenie licencji przedsiębiorcy występującemu jako wspólnik spółki cywilnej było uprawnieniem spółki. Licencje nie stanowią przedmiotu obrotu cywilnoprawnego, co potwierdza art. 13 u.ot.d. Uprawnienia z licencji mogą być wykonywane przez przedsiębiorcę osobiście lub przez inne osoby fizyczne, lecz nie przez spółkę. Licencja nie jest także składnikiem wspólnego majątku spółki, bo zgodnie z art. 860 i 861 kodeksu cywilnego wkład do spółki może być tylko majątkowy.
Sygn. akt II GPS 5/08