Sąd okręgowy rozpoznając zażalenie komornika, podważające zasadność obniżenia przez sąd pierwszej instancji opłaty stosunkowej, powziął wątpliwości, którym dał wyraz w przedstawionym Sądowi Najwyższemu zagadnieniu prawnym.

Sąd II instancji zadał pytanie: „Czy od postanowienia sądu pierwszej instancji w sprawie o obniżenie opłaty egzekucyjnej (art. 49 ust. 7 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji) komornikowi sądowemu przysługuje zażalenie?”

W takiej sytuacji komornik składa bowiem zażalenie na postanowienie, które pośrednio wpływa na jego zarobek.

PS/źródło: SN