Na wstępie podkreśla, że podstawy ustrojowe Krajowej Rady Sądownictwa zostały określone w ustawie zasadniczej zarówno co do składu personalnego, jak i kadencji jej członków (art. 187 ust. 1,2 i 3 konstytucji).

Powyższe oznacza, że władza ustawodawcza nie ma kompetencji ani do wprowadzania ograniczeń co do jej obsady personalnej, ani do określenia kadencyjności jej członków - ocenia KRS. W związku z tym propozycja zawarta w art. 5 projektu nowelizacji ustawy o KRS, dotycząca wygaszania kadencji członków Rady w trakcie jej trwania, pozostaje w oczywistej sprzeczności z konstytucyjną zasadą kadencyjności (art. 187 ust. 3).

Rada za "absolutnie niezrozumiałe" uważa także nowe regulacje dotyczące sposobu wyboru członków KRS. "Dołączony do projektu ustawy załącznik wskazujący okręgi wyborcze nie wyjaśnia kryteriów, na podstawie których ustawodawca dokonał tego podziału" - czytamy w stanowisku Rady. Jej zdaniem kryteria te powinny być określone w ustawie. Zwraca też uwagę, że projekt wprowadza niedookreślone pojęcie okręgów sądowych, które jest całkowicie oderwane od obecnej struktury organizacyjnej sądów powszechnych.

KRS negatywnie ocenia też propozycję dotyczącą obligatoryjnego zrzeczenia się funkcji prezesa i wiceprezesa sądu przez osoby, które zostały wybrane na członków Rady. Jej zdaniem takie regulacje są sprzeczna z ustawą zasadniczą. W swoim wystąpieniu przypomina, że o niekonstytucyjności analogicznego rozwiązania orzekł już Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 18 lipca 2007 roku (sygn. K 25/07).

PS/źródło: KRS