OBSiL przygotował opinię dotyczącą projektu rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej.

W swoim stanowisku wskazał, że projektowany akt wykonawczy, w zakresie dotyczącym sposobu przeprowadzania ocen okresowych, w tym wzoru arkusza i trybu, nie respektuje regulacji zawartej w art. 16 u.r.p..

Zgodnie z tym przepisem oceny zawodowej radcy prawnego dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii radcy prawnego wskazanego przez radę okręgowej izby radców prawnych. Dlatego KRRP proponuje, aby w rozporządzeniu uwzględnione zostały regulacje wynikające wprost z tego przepisu.

W odpowiedzi minister Kempa zaznaczyła, iż ze względu na konieczność dostosowania dotychczasowych rozwiązań do zmienionego zakresu podmiotowego ocen okresowych, wynikających z nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, jak i zaawansowany etap prac legislacyjnych dotyczących rozporządzenia, nie jest możliwe uzupełnienie projektu o proponowane w opinii regulacje.

Podkreśliła jednak, że podziela pogląd wyrażony w opinii KRRP dotyczący konieczności respektowania przepisów ustawy o radcach prawnych. Dodała również, że upowszechnianie wśród pracodawców tworzących administrację rządową informacji o obowiązku przestrzegania ustawy o radcach prawnych wobec zatrudnionych u nich radców jest "rzeczą oczywistą oraz niezbędną".

PS