Z art. 80 par. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych wynika zakaz wszczęcia postępowania karnego przeciwko sędziemu jeżeli nie uzyskano zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego.

W praktyce zatem, to właśnie w okresie od złożenia wniosku do prawomocnego zakończenia postępowania o uchylenie immunitetu, wstrzymany jest bieg postępowania karnego.

Sąd Najwyższy podkreślił, że złożenie wniosku jest równoznaczne z urzeczywistnieniem przeszkody prawnej, o której mowa w art. 104 par. 1 k.k. Zarazem przeszkoda ta istnieć będzie do chwili wydania prawomocnej uchwały o wyrażeniu zgody na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej.

PS/źródło: SN