Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie prawa zamówień publicznych ujawnieniu podlega całość umowy wraz z załącznikami, czy wyłącznie fragmenty umowy?
Transparentność postępowań prowadzonych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych (pzp) zapewnia między innymi zasada jawności umów. Umowy są jawne i udostępnia się je na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Wprawdzie przepis wydaje się oczywisty, jednak jego analiza wywołuje wątpliwości. Chodzi o zakres informacji podlegających ujawnieniu i ustalenie, czy ujawnieniu podlega całość umowy wraz z załącznikami, czy wyłącznie jej fragmenty, ustalenie przesłanek wyłączenia określonych informacji od ujawnienia oraz podmiotu uprawnionego do decydowania o zachowaniu określonych informacji w poufności.
Stosownie do ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo dostępu do niej przysługuje każdemu podmiotowi, który zwróci się o jej uzyskanie. Prawo to podlega ograniczeniu na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, m.in. również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
Ustawodawca posługuje się pojęciem tajemnicy przedsiębiorcy, które nie zostało w tej ustawie zdefiniowane. Definicję tajemnicy przedsiębiorstwa zawiera ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Są nią nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Jak pokazuje orzecznictwo sądu antymonopolowego, przepis ten niejednokrotnie stosowany jest także w odniesieniu do tajemnicy przedsiębiorcy. Artykuł 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wyklucza objęcie tajemnicą informacji, które osoba zainteresowana może uzyskać w zwykłej i dozwolonej drodze.
Do istotnych przesłanek warunkujących efektywną ochronę prawną tajemnicy należą: uprzednie wyodrębnienie określonej wiadomości jako poufnej informacji, doniosłość poufnej informacji dla majątkowych interesów przedsiębiorcy, podjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności, brak okoliczności uwalniających od obowiązku dochowania tajemnicy. Dopiero informacje, których ujawnienie nie zagrozi majątkowym interesom przedsiębiorcy, mogą zostać ujawnione, przy czym należy podjąć właściwe działania, celem ochrony poufności.