Niepokój NRA budzi "ochrona uniwersalnych wartości konstytucyjnych i ustrojowych demokratycznego państwa prawnego, których poszanowanie zależy od zapewnienia prawidłowości procesu legislacyjnego, zwłaszcza w najistotniejszych sprawach dotyczących konstytucyjnych podstaw funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, sądów powszechnych i prokuratury, a także konstytucyjnej ochrony działania samorządów zaufania publicznego" - czytamy w uchwale.

Adwokaci przypominają, że w demokratycznym państwie prawnym nie można zrezygnować z poszanowania przez każdy organ władzy publicznej i każdego obywatela roli i znaczenia Trybunału Konstytucyjnego i sądów, gwarancji wolności mediów, ochrony danych i tajemnicy korespondencji.

W ocenie NRA niezwykle istotne jest również zapewnienie wolności komunikowania się i określenie ustawowych granic pozyskania informacji poufnych przez właściwe służby a także gwarancja prawa do pomocy niesionej przez samorządną i niezależną adwokaturę.

Dlatego "Naczelna Rada Adwokacka zwraca się do wszystkich władz Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o rozwagę i zachowanie szczególnej staranności w procesie konstruowania projektów aktów normatywnych, w tym w szczególności o powstrzymanie się od prezentowania projektów, które mogłyby budzić wątpliwości w świetle zasady trójpodziału i równowagi władz, zasady niezależności władzy sądowniczej oraz zasady niezawisłości sędziów Trybunału Konstytucyjnego i ich podległości jedynie Konstytucji, a także zasady demokratycznego państwa prawnego."

PS