Wczoraj Sejm uchwalił nowelizację kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo dewizowe. Nowe przepisy znoszą zasadę walutowości, która zakłada przeprowadzanie rozliczeń zobowiązań pieniężnych na terenie naszego kraju jedynie w walucie polskiej.

Zdaniem rządu, przepisy będą służyć przedsiębiorcom, a głównie eksporterom, dla których rozliczanie się w walutach obcych jest korzystniejsze niż w złotych. Ograniczą one ryzyko kursowe, ułatwią prowadzenie działalności oraz wpłyną korzystnie na zwiększenie konkurencyjności naszych eksporterów na rynkach UE. Obecnie w przypadku dużych wahań kursu waluty, w której zostało określone świadczenie, może dojść do sytuacji, że dłużnik będzie specjalnie opóźniał termin płatności. Gdyby kurs wzrastał, to wówczas dłużnik zyskałby na zwłoce, a zmiany kursu straty nie zrekompensują mu nawet odsetki ustawowe za zwłokę.

Nowela przewiduje, że w wypadkach, gdy ustawa, orzeczenie sądowe lub czynności prawne nie stanowią inaczej, przeliczanie zobowiązań pieniężnych w walutach obcych na złote odbywać się będzie według średniego kursu NBP, z dnia wymagalności roszczenia. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel będzie mógł żądać spełnienia świadczenia w walucie polskiej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia, w którym zapłata jest dokonana. Wskutek wprowadzonych zmian zrezygnowano także z wymogu uzyskiwania indywidualnego zezwolenia dewizowego, udzielanego każdorazowo przez prezesa NBP.

Podstawa prawna

• Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).