(...)

Trudno nie połączyć sprawy ciągnika z nowelizacją ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie postępowania dyscyplinarnego. Racjonalne i postulowane zmiany powiązano z zaostrzeniem zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej. Jako główne nowości należy wymienić wprowadzenie do katalogu kar dla komorników nowej kary dyscyplinarnej zawieszenia komornika w czynnościach na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat; wydłużenie okresu przedawnienia dyscyplinarnego z trzech do pięciu lat oraz wprowadzenie przerwy biegu przedawnienia przez każdą czynność procesową rzecznika dyscyplinarnego lub złożenie przez uprawniony podmiot wniosku dyscyplinarnego; wprowadzenie instytucji rzecznika dyscyplinarnego, który będzie prowadził dochodzenie i występował w charakterze oskarżyciela przed komisją dyscyplinarną; wprowadzenie jawności tego postępowania; możliwość odraczania rozpraw na czas nie dłuższy niż 30 dni; zasadę, że rozprawa przed komisją dyscyplinarną odbywa się bez względu na niestawiennictwo stron prawidłowo powiadomionych o terminie rozprawy, chyba że strona usprawiedliwi swoją nieobecność, przedkładając zaświadczenie biegłego lekarza sądowego o niemożności udziału w rozprawie, i wniesie o jej odroczenie. Zgodnie z nową regulacją odwołanie od orzeczeń i postanowień kończących postępowanie będzie przysługiwać stronom, rzecznikowi dyscyplinarnemu, ministrowi sprawiedliwości i prezesowi Krajowej Rady Komorniczej. Część regulacji zawartych w tej nowelizacji budzi wątpliwości, ale nowy rok pokaże, czy są one uzasadnione. W każdym razie samorząd dostał narzędzia do efektywnego prowadzenia postępowań dyscyplinarnych.

(...)

Cały felieton czytaj w eDGP.