Małżeństwo zajmuje szczególne miejsce w hierarchii społecznej. Tworzy ono rodzinę, która stanowi naturalną i podstawową komórkę społeczeństwa. Małżeństwo, z zasady będące związkiem trwałym, nie może trwać, jeżeli zachodzą ku temu odpowiednie przesłanki.

Wśród przyczyn ustania małżeństwa wymienia się rozwód, który jest uzasadniony wtedy, gdy małżeństwo staje się związkiem martwym, niezdolnym do wypełniania swej podstawowej roli i realizowania przypisanych mu celów. Nie zawsze jednak oboje małżonkowie chcą rozwodu. Zdarza się, że żądanie takie wysuwa jedynie jeden z nich. Nie oznacza to jednak, że dla sądu wiążące jest tylko to, na co w pozwie wskazuje małżonek – powód. W sprawie o rozwód istotne dla sądu jest stanowisko także drugiego małżonka. Dlatego w sprawie rozwodowej pozwany małżonek może wnieść odpowiedź na pozew.

Odpowiedź na pozew o rozwód [ wzór dokumentu ]

Kiedy sąd orzeka rozwód?

Na początku należy pokrótce powiedzieć, kiedy sąd orzeka rozwód. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Z zupełnym rozkładem pożycia małżeńskiego mamy do czynienia wówczas, gdy ustały łączące małżonków więzi, tj. więź fizyczna, psychiczna i gospodarcza. Cecha trwałości zostaje natomiast spełniona wówczas, gdy w świetle ustalonych okoliczności sprawy brak jest przesłanek sugerujących, że małżonkowie do wspólnego pożycia powrócą (np. między małżonkami istnieje stosunek wzajemnej nienawiści i wrogości) Mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (np. jeden z małżonków jest ciężko chory i orzeczenie rozwodu byłoby dla niego w sposób nieuzasadniony krzywdzące). Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (odmowa zgody na rozwód może być uznana za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego, w sytuacji gdy np. motywem działania pozwanego małżonka jest chęć zemsty na drugim małżonku, a małżeństwo jest faktycznie związkiem martwym niefunkcjonującym prawidłowo).

Wnosząc pozew o rozwód małżonek-powód wskazuje jako pozwanego drugiego małżonka. Małżonek pozwany może z kolei wnieść odpowiedź na pozew.

Odpowiedź na pozew o rozwód

Odpowiedź na pozew jest pismem procesowym wnoszonym przez stronę pozwaną. Jest ona skutecznym narzędziem procesowym pozwalającym odnieść się do twierdzeń i zarzutów zawartych w pozwie. I tak np. w sprawie o rozwód, pozwany małżonek może kwestionować zasadność udzielenia rozwodu wskazując, że nie są spełnione ustawowe przesłanki, a więzi łączące małżonków nie ustały, że rozwód jest niedopuszczalny, gdyż żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, czy że orzeczenie rozwodu zagraża dobru ich wspólnych małoletnich dzieci. W odpowiedzi na pozew pozwany małżonek może również wyrazić zgodę na rozwód, jak również może także żądać rozwodu albo separacji. Nie ma przeszkód prawnych, aby w odpowiedzi na pozew pozwany małżonek zgłosił wniosek o dochodzenie roszczeń alimentacyjnych od małżonka - powoda ma wypadek orzeczenia rozwodu czy wniosek o dokonanie podziału majątku wspólnego. Powyższe wyliczenie nie jest wyczerpujące i ma jedynie charakter przykładowy. Należy jednak podkreślić, że w odpowiedzi na pozew należy wyartykułować wszystkie racje na rzecz bronionego przez siebie stanowiska. Należy ustosunkować się do żądań i twierdzeń powoda, a także powołać dowody i wskazać okoliczności które mają potwierdzić nasze racje.

Odpowiedź na pozew o rozwód [ wzór dokumentu ]

Podstawa prawna:
Art. 56, art. 57 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 583)
Art. 207 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 101)

Natalia Szok, aplikant radcowski, redaktor SerwisPrawa.pl