Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności spółki

Sprawozdanie finansowe jest elementem rachunkowości jednostki, jaką jest spółka z o.o. Jego należyte sporządzanie służy realizacji obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej. Sprawozdanie finansowe należy sporządzić na dzień bilansowy, co oznacza w zasadzie, że sporządza się go na dzień kończący rok obrotowy.

Sprawozdanie finansowe składa się z następujących części:

  • bilansu;
  • rachunku zysków i strat;
  • informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uwaga! Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować sprawozdanie zarządu spółki, przejdź do formularza: Sprawozdanie zarządu spółki z działalności w roku obrotowym - pobierz formularz

W przypadku spółki z o.o. do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki (spółki z o.o.).

Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o:

1) zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;

2) przewidywanym rozwoju jednostki;

3) ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju;

4) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej;

5) udziałach własnych, w tym:

  • o przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym,
  • o liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, a w przypadku braku wartości nominalnej - ich wartości księgowej, jak też części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują,
  • o w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego - równowartości tych udziałów,
  • o liczbie i wartości nominalnej wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, a w razie braku wartości nominalnej - wartości księgowej, jak również części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują;

6) posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach);

7) instrumentach finansowych w zakresie:

  • o ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,
  • o przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.

Sprawozdanie z działalności jednostki powinno również obejmować - o ile jest to istotne dla oceny sytuacji jednostki - wskaźniki finansowe i niefinansowe, łącznie z informacjami dotyczącymi zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia, a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym.

Język i waluta

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy

Roczne sprawozdanie finansowe oraz odpis uchwały zatwierdzającej, a także sprawozdanie z działalności podlega obowiązkowi złożenia we właściwym rejestrze sądowym. Wzmiankę o złożeniu m.in. rocznego sprawozdania finansowego zamieszcza się w dziale 3 rejestru przedsiębiorców. W myśl art. 3 ustawy o rachunkowoości, rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy i jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, może połączyć księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny, a w razie zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy. Jeżeli w umowie spółki postanowiono, że rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a spółka rozpoczęła działalność w pierwszej połowie roku, jej pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym podlegającym wpisowi do rejestru na podstawie art. 40 pkt 2 ustawy o KRS jest sprawozdanie obejmujące okres od dnia rozpoczęcia przez nią działalności do końca roku kalendarzowego (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2014 r., III CZP 15/14).

Sprawozdanie zarządu spółki z działalności w roku obrotowym - wzór dokumentu

Podstawa prawna:

Art. 3, art. 4, art. 13, art. 45 , art. 49, art. 69, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330).
Art. 231 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013r., poz. 1030).
Art. 40 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1203 ze zm.).

Natalia Szok, aplikant radcowski, redaktor SerwisPrawa.pl