Kilka słów o spółce jawnej

Spółka jawna jest spółką, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą i nie jest inną spółką handlową. Oznacza to, że w spółce jawnej dominujący jest czynnik osobowy, nie zaś czynnik kapitałowy. Dlatego też spółka nie może istnieć, jeżeli wystąpią prawem określone okoliczności. Jedną z nich jest uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki. Wspólnicy mogą bowiem zdecydować, że dalsze trwanie spółki jest niecelowe.

Uwaga! Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować uchwałę o rozwiązaniu spółki, przejdź do formularza: Uchwała wspólników spółki jawnej w zakresie rozwiązania spółki  - pobierz formularz

Powstanie spółki jawnej

Nim przejdziemy do kwestii rozwiązania spółki warto pokrótce wskazać, kiedy spółka jawna powstaje. Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:

 • firmę, siedzibę i adres spółki;
 • przedmiot działalności spółki;
 • nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń;
 • nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji.

Podstawą działania spółki jest z kolei umowa spółki i ustawa. Przez umowę spółki jawnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób. Umowa spółki powinna być zawarta - pod rygorem nieważności - na piśmie oraz zawierać:

 • firmę i siedzibę spółki;
 • określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość;
 • przedmiot działalności spółki;
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Zdarzenia powodujące rozwiązanie spółki

Kodeks spółek handlowych wskazuje katalog sytuacji, w których następuje rozwiązanie spółki jawnej. W art. 58 KSH wskazano, że rozwiązanie spółki powodują:

 • przyczyny przewidziane w umowie spółki;
 • jednomyślna uchwała wszystkich wspólników;
 • ogłoszenie upadłości spółki;
 • śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości;
 • wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika;
 • prawomocne orzeczenie sądu.

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że przepisy Kodeksu spółek handlowych nadają wspólnikom prawo zmiany umowy spółki, które obejmuje także uprawnienie do ustanowienia możliwości rozwiązania spółki w drodze uchwały podjętej większością głosów. Zgodnie z normą art. 9 KSH zmiana postanowień umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej. Uchwała taka wymaga formy pisemnej (zob. A. Kidyba, Komentarz do art. 58 KSH [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-300 KSH, Warszawa 2011). Jeżeli wolą wspólników będzie, aby rozwiązanie spółki mogło nastąpić w drodze uchwały podjętej większością głosów, wymóg jednomyślności nie będzie wówczas niezbędny do rozwiązania spółki.

Likwidacja spółki jako skutek jej rozwiązania

W przypadkach określonych w art. 58 KSH, w tym również w przypadku powzięcia uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki, należy przeprowadzić jej likwidację, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki. Likwidacja spółki może być więc zaniechana jedynie wtedy, gdy wspólnicy uzgodnią inny sposób zakończenia działalności spółki.

Sposób ten musi wyraźnie wynikać z umowy lub uchwały podjętej przez wspólników (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 stycznia 2013 r., V ACz 945/12). Warto jednak podkreślić, że wystąpienie przyczyny rozwiązującej spółkę nie oznacza utraty przez nią osobowości prawnej i zdolności sądowej. Spółka w okresie likwidacji istnieje nadal, może także wytaczać powództwa (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 listopada 2010 r., I ACa 544/10).

Po zakończeniu likwidacji spółki należy złożyć wniosek o jej wykreślenie z rejestru. Rozwiązanie spółki następuje z chwilą wykreślenia spółki z rejestru.

Uchwała wspólników spółki jawnej w zakresie rozwiązania spółki - wzór dokumentu

Podstawa prawna:

Art. 3, art. 9, art. 22, art. 25, art. 25(1), art. 58, art. 67, art. 84 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (T.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1030).

Natalia Szok, aplikant radcowski, redaktor SerwisPrawa.pl