W istniejącej spółce z o.o. pojawia się niekiedy potrzeba dokonania zmian. Często najlepszym rozwiązaniem jest przeniesienie do innej spółki części działalności w formie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanego elementu. Jak dokonać takiej zmiany?
ikona lupy />
dr Marcin Borkowski radca prawny GWW Legal / Dziennik Gazeta Prawna
Akademia prawa gospodarczego 1545
Zanim kierownictwo spółki z o.o. podejmie działania związane z wdrożeniem zmian, musi najpierw ocenić, czy przenoszona część działalności może być potraktowana jako osobne przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Przypomnijmy, że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to z art. 551 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). Natomiast zorganizowana część przedsiębiorstwa to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych – który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Z kolei ta definicja zawarta jest w art. 2 pkt 27e ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177 ze zm.).
W przypadku przenoszenia przedsiębiorstwa lub jego części należy rozważyć albo zawarcie umowy sprzedaży, albo wniesienie jej jako wkładu niepieniężnego (aportu) do innej spółki.
Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo, w tym również sprzedaż lub aport, obejmuje wszystko, co wchodzi w jego skład – chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Nabywca przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem takiego podmiotu, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności. Z tym że odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa według stanu w chwili nabycia. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć. ©?