Dziennik Gazeta Prawna
Firma i prawo
W piątej części komentarza do ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.; dalej: u.t.d.) dokończono omawianie przepisów rozdziału 7a – Kierowcy wykonujący przewóz drogowy, w których uregulowano m.in. kwestie szkoleń okresowych, jakim bezwzględnie co pięć lat podlegają kierowcy wykonujący przewozy drogowe.
Ponadto w rozdziale tym omówiono wymagania, jakie muszą spełniać podmioty zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, obowiązki kierownika szkolenia, a także warunki i zasady sprawowania przez wojewodę nadzoru nad wykonywaniem tego rodzaju działalności gospodarczej.
W tym rozdziale znalazło się również omówienie obowiązków przedsiębiorcy i innej osoby wykonującej przewozy drogowe w stosunku do kierowcy wykonującego przewozy drogowe na ich rzecz. Jednym z obowiązków jest kierowanie kierowców na badania lekarskie i psychologiczne oraz pokrywanie kosztów tych badań. Wskazano na obowiązkowe terminy tych badań oraz konieczność ich przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy. Wskazano i omówiono także sposoby potwierdzania przez osoby spełniania warunków umożliwiających wykonywanie pracy na stanowisku kierowcy.
W części piątej skomentowano również przepisy zawarte w rozdziale 8 – Opłaty. Znajdują się w nim regulacje ustalające, za jakie czynności administracyjne właściwe organy administracji publicznej oraz inne podmioty mogą pobierać opłaty, jaka jest ich wysokości oraz czyj dochód stanowią.
Wskazując na krąg podmiotów upoważnionych do wydawania niektórych dokumentów, podano wysokość stawek prowizji oraz sposób jej pobierania i rozliczania. Zważywszy że wysokość opłat za wydawanie poszczególnych dokumentów bądź też za wykonywanie określonych czynności jest określona w przepisach wykonawczych do ustawy o transporcie drogowym, w komentarzu zamieszczono tabelę, w której wskazano wysokość stawek tych opłat. W przypadku uprawnień przewozowych wysokość opłat uzależniona jest od okresu ważności uprawnienia, zakresu transportu drogowego oraz rodzaju przewozów czy też liczby pojazdów, na które wydaje się te dokumenty. W tej części omówiono także warunki i okoliczności uzasadniające wprowadzenie przez ministra właściwego do spraw transportu dodatkowych opłat dla przedsiębiorców zagranicznych wykonujących przewozy drogowe na/lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto omówiono część przepisów rozdziału 8a – Wyznaczenie dworców, w których jest udzielana pomoc osobom niepełnosprawnych i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. W szczególności wskazano, jakie dworce, przeznaczone do obsługi pasażerów i przez kogo zarządzane, powinny być dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Omówiono rolę i zadania poszczególnych organów administracji publicznej, które są zobowiązane m.in. do przeprowadzania kontroli dostosowania dworców do udzielania takiej pomocy.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
W Firmie i Prawie komentowaliśmy ustawy:
● z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
● z 5 lipca 2001 r. o cenach
● z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
● z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
● z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
● z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
● z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
● z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
● z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
● z 16 kwietnia z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
● z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w dotychczasowych wydaniach DGP na www.edgp.gazetaprawna.pl
Poprzednie części komentarza do ustawy o transporcie drogowym publikowaliśmy:
● cz. 1 / 16 grudnia 2014 / nr 243
● cz. 2 / 27 stycznia 2015 / nr 17
● cz. 3 / 24 lutego 2015 / nr 37
● cz. 4 / 24 marca 2015 / nr 57