Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów nie tyle przed inną jakością produktów, ile przed oferowaniem produktów różniących się pod względem składu czy właściwości a przedstawianych jako identyczne.

Od 1 stycznia 2023 r. zakazane jest wprowadzanie towaru na rynek jako identycznego z tym, który jest sprzedawany w innych krajach UE, jeśli będzie się istotnie od niego różnił np. składem, a nie będzie to obiektywnie uzasadnione.

W tym celu przesądzono wprost, że nieuczciwą praktyką rynkową polegającą na wprowadzeniu w błąd może być każdy rodzaj wprowadzenia na rynek w co najmniej jednym państwie członkowskim towaru jako identycznego z towarem wprowadzonym na rynki w innych państwach członkowskich, mimo że towar ten w sposób istotny różni się składem lub właściwościami, chyba że przemawiają za tym uzasadnione i obiektywne czynniki.

Katarzyna Racka, radca prawny, wspólnik w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy / Materiały prasowe / Michal Hara

Zmiany w prawie dla konsumentów skomentowała dla nas Katarzyna Racka, radca prawny, wspólnik w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy.

Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów nie tyle przed inną jakością produktów, ile przed oferowaniem produktów różniących się pod względem składu czy właściwości a przedstawianych jako identyczne. Producenci mają prawo oferować towary o różnym składzie i właściwościach w poszczególnych państwach UE, jednak nie mogą tego robić w sposób wprowadzający konsumentów w błąd. Konsumenci muszą otrzymywać jasne i pełne informacje o różnicach produktów przeznaczonych na różne rynki.

Nie jestem pewna na ile nowa regulacja przyczyni się do wzmocnienia ochrony konsumentów w tym zakresie. Największe wątpliwości pojawiają się na tle nieostrego pojęcia „istotnej różnicy” w składzie lub właściwościach, której występowanie będzie niezbędne dla stwierdzenia niedozwolonej praktyki. Po stronie organów będzie leżał obowiązek całościowej oceny przypadku, z uwzględnieniem kwestii odpowiedniego poinformowania konsumentów o występujących różnicach czy istnienia obiektywnego uzasadnienia występowania różnic.

W zakresie egzekwowania przestrzegania tych przepisów należy spodziewać się współpracy Prezesa UOKiK z Inspekcją Handlową oraz z innymi organami w państwach UE zgodnie z rozporządzeniem w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (2017/2394). Rozporządzenie to określa zobowiązania do wzajemnej pomocy i nakłada na organy w całej UE obowiązek wzajemnego powiadamiania o ewentualnych przypadkach naruszenia oraz obowiązek wymiany informacji o takich naruszeniach i wszelkich środkach podjętych w celu ich usunięcia w obrębie ich jurysdykcji.