Sejm uchwalił :Lepsza kontrola nad migrantami w UE i wypłata „dziadkowego” od marca.

Lepsza kontrola nad migrantami w UE

Proces organizowania powrotów do swoich krajów obywateli państw trzecich, nielegalnie przebywających na obszarze Schengen, będzie usprawniony. To cel nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, która została przyjęta na ubiegłotygodniowym posiedzeniu Sejmu. Dostosowuje ona polskie prawo do nowych przepisów unijnych dotyczących używania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w sprawach wyjazdów nielegalnie przebywających obcokrajowców oraz odpraw granicznych. System ułatwi m.in. monitorowanie migrantów w UE. Po wprowadzeniu zmian SIS pozwoli na identyfikowanie obywateli państw trzecich objętych decyzją nakazującą powrót, którzy ukryli się i zostali zatrzymani w innym państwie członkowskim. Pomoże to w przeciwdziałaniu nielegalnej migracji w Unii Europejskiej. Nowela określa także nowe procedury wprowadzania, przetwarzania oraz wymiany informacji o wpisach w SIS. Przewiduje również, że uprawnione organy będą mogły wymieniać się drogą elektroniczną informacjami o okolicznościach uzasadniających odmowę udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany. Dodatkowo przenosi kompetencje szefa Urzędu ds. Cudzoziemców na komendanta głównego Straży Granicznej w niektórych sprawach administracyjnych, w tym tych zobowiązujących migranta do powrotu do kraju pochodzenia. Wskazuje również, że komendant będzie odpowiedzialny za organizację przeniesienia cudzoziemca do innego państwa członkowskiego UE. Teraz nad nowelizacją będzie pracował Senat.
UM

Wypłata „dziadkowego” od marca

Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą świadczenie za długoletnią służbę. Dzięki tym rozwiązaniom nawet kilkadziesiąt tysięcy funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych otrzyma po 15 latach służby nowe świadczenia, które mają ich powstrzymać przed odchodzeniem na emerytury mundurowe. Wyniesie ono 5 proc. uposażenia zasadniczego funkcjonariusza, który wypracował co najmniej 15 lat służby. Będzie ono rosło o 1 proc. podstawy za każdy kolejny rozpoczęty rok, nie więcej jednak niż do wysokości 15 proc. po 25 latach służby. Po osiągnięciu przez funkcjonariuszy 32 lat wysługi emerytalnej świadczenie za długoletnią służbę będzie wliczane do podstawy wymiaru emerytury. Nowy dodatek, przez funkcjonariuszy z przekąsem nazywany „dziadkowym”, będzie wypłacany obok wprowadzonych dwa lata temu dodatków motywacyjnych w wysokości 1,5 tys. zł należnych funkcjonariuszom po 25 latach i 2,5 tys. zł. po 28,5 roku służby. Świadczenia mają otrzymać funkcjonariusze: policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej, a także żołnierze zawodowi. Nowe rozwiązania mają obowiązywać ze skutkiem od 1 marca 2023 r. Ustawa trafi teraz do Senatu. ©℗
MRZ