Uchwała przyznająca dofinansowanie prywatnym żłobkom i klubom dziecięcym nie może zawężać rodzajów wydatków, które mogą być z niego pokryte.
Tak uznała Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Olsztynie, która stwierdziła nieważność części zapisów uchwały rady miejskiej w Węgorzewie. Dotyczyła ona wprowadzenia dotacji celowych dla podmiotów prowadzących na terenie miasta placówki dla małych dzieci. Zastrzeżenia RIO dotyczyły m.in. wskazania przez radnych, jakie wydatki mogą być pokryte z przyznanych pieniędzy. Uznali oni bowiem, że właściciel żłobka lub klubu dziecięcego może opłacić z nich wynagrodzenia pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem miejsca opieki, w tym np. koszt czynszu, wody, energii elektrycznej.
RIO orzekła, że przepisy ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457) nie dają radnym podstaw do zawężania rodzaju wydatków, które można pokrywać z udzielonej dotacji.
ORZECZNICTWO
Uchwała nr 0102-54/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 19 lutego 2015 r.