Przepisy dopuszczające radców prawnych do prowadzenia spraw karnych pozbawiają palestrę możliwości kontroli nad należytym wypełnianiem roli obrońcy.

To jeden z głównych argumentów wymienionych w projekcie zakresu skargi do Trybunału Konstytucyjnego znowelizowanego art. 82 kodeksu postępowania karnego, który przyznaje członkom samorządu radcowskiego możliwość występowania w charakterze obrońców. Nad dokumentem na zlecenie NRA pracują adwokaci Jerzy Majewski i dr Michał Synoradzki, a opinię do projektu sporządził dr hab. Ryszard Piotrowski z UW.

W przedstawionym zarysie skargi NRA stwierdza, że art. 82 k.p.k. oraz przepisy znowelizowanej ustawy o radcach prawnych są niezgodne z art. 17 ust. 1 konstytucji w zakresie, w jakim uniemożliwiają one samorządowi adwokackiemu sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem funkcji obrońcy przez radców prawnych, a także uderzają w zasady rzetelności działania instytucji publicznych i poszanowania tradycji systemu prawnego. Adwokatura uważa też, że kwestionowane przepisy rozszerzają zakres pojęcia "obrońcy" w sposób sprzeczny z z art. 42 ust. 2 konstytucji. Stanowi on, iż każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania.

Palestra podważa też konstytucyjność regulacji, która zezwala radcom pozostającym w stosunku pracy na wykonywania zawodu w sprawach innych niż obrony karne (art. 8 ust. 6 ustawy o radcach prawnych). W jej ocenie takie podwójne standardy obowiązujące w grupach o tych samych uprawnieniach stoją w sprzeczności z konstytucyjną zasadą równego traktowania.

Zastrzeżenia NRA co do zgodności z zasadą rzetelnej legislacji budzi ponadto tryb uchwalenia nowelizacji k.p.k. i pozostałych ustaw. Autorzy projektu skargi dowodzą, że ich przyjęcie odbyło się to bez dochowania trybu wymaganego do ich uchwalenia.