Gmina, która przyznaje dofinansowanie prywatnym placówkom, nie może wymagać składania podpisanych przez rodziców dzieci oświadczeń
Takie nieprawidłowości w uchwale podjętej przez radę miejską w Człuchowie w sprawie udzielania dotacji celowej dla prywatnych żłobków i klubów dziecięcych stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Gdańsku. Jej zastrzeżenia wzbudziły przepisy wskazujące, że warunkiem przyznania dofinansowania jest złożenie wniosku, który powinien zawierać m.in. oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych zawierające deklarację zapisu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego. Z kolei w części uchwały regulującej zasady przekazywania pieniędzy znalazło się postanowienie zobowiązujące właściciela placówki do przedstawiania, wraz z wnioskiem o wypłatę środków, listy obecności maluchów podpisanej przez ich rodziców (lub opiekunów).
RIO uznała, że stawianie takich wymogów jest sprzeczne z art. 60 ust. 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457). Zawarte w nim upoważnienie radnych do przyznawania dotacji celowej nie zawiera bowiem uprawnienia dla samorządu do stawiania dodatkowych warunków przy tego rodzaju dofinansowaniu. Przepisy ustawy wyraźnie wskazują, że dotacja przysługuje na każde dziecko objęte opieką. To oznacza, że nie może być uwarunkowana składaniem oświadczeń przez rodziców.
Ponadto w opinii RIO wspomniane zapisy uchwały są wadliwe również z uwagi na to, że naruszają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Z jej art. 1 wynika, że każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, a ich przetwarzanie może mieć miejsce w trybie i zakresie regulowanym ustawą. W tej odnoszącej się do żłobków brak jest upoważnienia do przetwarzania danych dzieci, które mają być objęte opieką w placówce. Organ nadzoru przypomina przy tym, że art. 3a ust. 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. daje prawo podmiotom prowadzącym żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniającym dziennych opiekunów do przetwarzania danych osobowych, ale wyłącznie w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki.
Za niezgodne z upoważnieniem ustawowym uznane zostały też inne postanowienia zawarte w uchwale radnych. RIO orzekła, że bezprawne jest uzależnienie dotacji od tego, czy przebywające w placówce dziecko mieszka na terenie Człuchowa. Warunkiem jej przyznania nie może też być określona liczba godzin, w trakcie których jest sprawowana opieka nad dzieckiem. Dodatkowo w ocenie izby, radni nie mogą określać terminu składania przez prywatne podmioty wniosku o udzielenie dotacji, tak aby nastąpiło to nie później niż do 30 września roku poprzedzającego ten, w ciągu którego ma być wypłacane dofinansowanie. Zdaniem RIO przesądza o tym charakter dotacji, która jest celowa, a nie podmiotowa. Z tego względu właściciele żłobków i klubów dziecięcych nie są zobowiązani do wyprzedzającego rok budżetowy planowania liczby maluchów i mogą się starać o dotację w każdym jego momencie.
Z tych powodów Kolegium RIO w Gdańsku uchwałą nr 039/G113/D/15 z 5 lutego 2015 r. postanowiło orzec o nieważności uchwały rady miasta Człuchowa.
WAŻNE
Radni nie mogą określać terminu składania przez prywatne podmioty wniosku o udzielenie dotacji, bo jest ona celowa, a nie podmiotowa