Rozmowa z Pawłem Gresztą, doradcą podatkowym w Kancelarii Ożóg Tomczykowski
Jakie nowe obowiązki podatkowe doszły w tym roku przedsiębiorcom działającym w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE)?
6 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy, które wydłużają okres przechowywania ksiąg podatkowych (ustawa z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2014 r. poz. 1854). Do tego momentu, zarówno przedsiębiorców strefowych, jak i tych działających na ogólnych zasadach, obowiązywały identyczne reguły dotyczące przechowywania dokumentacji podatkowej wynikające z ordynacji podatkowej. Co do zasady zatem, okres przechowywania ksiąg podatkowych oraz związanych z nimi dokumentów był zbieżny z okresem przedawnienia zobowiązania podatkowego. Od 6 stycznia okres ten dla przedsiębiorców strefowych, korzystających z pomocy, wynosi 10 lat.
Z czego wynika tak radykalna zmiana?
Zmiany te zostały wymuszone przez prawo wspólnotowe, które nakłada na państwa członkowskie obowiązek przechowywania szczegółowej dokumentacji dotyczącej pomocy indywidualnej lub programu pomocy przez 10 lat od dnia jej przyznania. Nowe przepisy w ustawie o SSE zostały dostosowane do wymagań prawa UE, przedłużając okres obowiązkowego przechowywania dokumentów podatkowych do okresu przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy publicznej, który wynosi 10 lat.
Czy to oznacza, że podatnicy działający w strefie będą kontrolowani nawet po przedawnieniu zobowiązania podatkowego?
Niestety tak, ale dotyczy to jedynie tych zobowiązań, które są objęte pomocą publiczną w postaci np. zwolnienia z podatku dochodowego dla przedsiębiorców strefowych. Nowelizacja wprowadziła zasadę, że roszczenia związane ze zwrotem pomocy publicznej, udzielonej zgodnie z ustawą o SSE, przedawniają się z upływem 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przedsiębiorca skorzystał z pomocy.
Za jaki okres przedsiębiorcy powinni przechowywać dokumentacje podatkową?
Istotne znaczenie w tym zakresie mają przepisy przejściowe, zgodnie z którymi nowe zasady dotyczące przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy publicznej mają zastosowanie również do tej pomocy publicznej, która została udzielona przed dniem wejścia w życie nowelizacji i nie przedawniła się przed tą datą. W efekcie dziesięcioletni obowiązkowy termin przechowywania dokumentacji dotyczy również tych zobowiązań w podatku dochodowym, które dotyczą jeszcze 2009 r. Roszczenie to, w myśl nowych przepisów, przedawni się bowiem dopiero z końcem 2020 r. Za ten okres przedsiębiorca strefowy może być zatem kontrolowany.
Czy oprócz ksiąg podatkowych trzeba przechowywać przez 10 lat również inne dokumenty?
Tak. Przedsiębiorcy korzystający z pomocy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy będą dodatkowo przechowywać dokumentację niezbędną do określania kosztów kwalifikowanych. Chodzi o te dokumenty, które są związane z poborem podatków i innych dochodów budżetu państwa oraz przychodów państwowych funduszy celowych – w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę obowiązków płatnika.