Zaskarżony art. 83 par. 1 prawa o notariacie budził wątpliwości, co znajdowało wyraz w orzecznictwie i literaturze prawniczej. Przedmiotem sporu było, czy odmowa dokonania przez rejenta czynności notarialnej, na którą zainteresowany może wnieść zażalenie do sądu okręgowego, podlega jedno czy dwuinstancyjnej kontroli sądowej.

Trybunał przyjął, że odmowa dokonania żądanej przez zainteresowanego czynności notarialnej, dotyczy jego praw i wolności i może być uznana za "sprawę" w rozumieniu art. 45 ust. 1 konstytucji. W ocenie TK nie przesądza to jednak o konieczności powierzenia jej rozstrzygnięcia "od początku do końca" organom władzy sądowniczej. Sprawę tę rozstrzyga notariusz jako odpowiednik postępowania pierwszoinstancyjnego i od jego decyzji przysługuje zainteresowanemu zaskarżenie, które umożliwia zweryfikowanie jego decyzji przez niezawisły sąd.

Zdaniem TK tak ukształtowana procedura jest zgodna z art. 45 ust. 1, art. 78 konstytucji i art. 176 ust. 1 konstytucji.

Wyrok TK z 13 stycznia 2015 r. (sygn. SK 34/12)

PS/źródło: TK