Broń palną i amunicję do tej broni można posiadać tylko na podstawie pozwolenia na broń, wydanego przez właściwego komendanta wojewódzkiego policji. Jak zdobyć pozwolenie na broń palną? Co z pozostałymi rodzajami broni?

Zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, rejestracji, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu z zagranicy określa ustawa z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 955, ze zm.).

Kto wydaje pozwolenie broń i kiedy

O tym, który organ policji jest właściwy, decyduje miejsce stałego pobytu osoby zainteresowanej. W przypadku żołnierzy zawodowych posiadanie broni jest możliwe z pozwoleniem wydanym przez właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej. Trzeba pamiętać, że policja wydaje pozwolenie na broń, tylko jeśli wnioskodawca nie stanowi:

 • zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego
 • oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.

Kiedy wydaje się pozwolenie na broń

Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:

 • ochrony osobistej;
 • ochrony osób i mienia;
 • łowieckich;
 • sportowych;
 • rekonstrukcji historycznych;
 • kolekcjonerskich;
 • pamiątkowych;
 • szkoleniowych.

Uwaga. Za ważną przyczynę posiadania broni uważa się w szczególności:

 • dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia - stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia
 • dla pozwolenia na broń do celów łowieckich - posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów
 • dla pozwolenia na broń do celów sportowych - udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b, oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego
 • dla pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznych - udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej
 • dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich - udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim
 • dla pozwolenia na broń do celów pamiątkowych - udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia
 • dla pozwolenia na broń do celów szkoleniowych - posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich.

Pozwolenie na broń inną niż broń palna

Pozwolenie na broń inną niż palna wydaje komendant powiatowy policji. Dotyczy to pozwolenia na:

 • miotacze gazu obezwładniającego;
 • narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu:

a) broń białą w postaci:

– ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni,

– kastetów i nunczaków,

– pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału,

– pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy,

b) broń cięciwową w postaci kusz,

c) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Broń pneumatyczna - pozwolenie

Broń pneumatyczną, czyli broń wykorzystującą energię sprężonego gazu (powietrza atmosferycznego bądź dwutlenku węgla) jako siły napędowej pocisku można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez właściwego komendanta powiatowego Policji. W przypadku żołnierzy zawodowych pozwolenie wydaje właściwy komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Uwaga. Zabrania się noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych bez zgody właściwego organu policji. Noszenie broni oznacza każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą broń.

Komu nie wydaje się pozwolenia na broń

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

 • niemającym ukończonych 21 lat,
 • z zaburzeniami psychicznymi,
 • wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
 • uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
 • nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:

a) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:

– przeciwko życiu i zdrowiu,

– przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Pozwolenie może być wydane na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich.

Pozwolenie na broń badania, wymagania

Osoba, która występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń, lub osoba, która zgłasza do rejestru broń pneumatyczną, przedstawia właściwemu organowi policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne, stwierdzające, że wnioskodawca nie należy do osób:

 • z zaburzeniami psychicznymi lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej,
 • wykazujących istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego,
 • uzależnionych od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych.

Orzeczenia muszą potwierdzać, że wymienione osoby mogą dysponować bronią. Dokumenty muszą być wydane przez lekarza upoważnionego i psychologa upoważnionego, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, jest obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią.

Pozwolenie na broń – decyzja administracyjna

Pozwolenie na broń wydawane jest w formie decyzji administracyjnej. Organ wydający pozwolenie określa w niej cel wydania broni, ilość egzemplarzy oraz jej rodzaj Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem i amunicji do tej broni.

Co to jest Europejska karta broni palnej

Europejska karta broni palnej jest imiennym dokumentem potwierdzającym uprawnienie do posiadania broni palnej, wydanym przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, umożliwiającym legalne posiadanie i używanie broni palnej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Europejską kartę broni palnej wydaje właściwy organ Policji. Jest ona wydawana na okres do 5 lat. Po upływie tego okresu, ważność Europejskiej karty broni palnej może być przedłużona na kolejny okres.

Europejska karta broni palnej traci ważność i podlega zwrotowi organowi, który ją wydał, w przypadku cofnięcia pozwolenia na broń lub cofnięcia dopuszczenia do posiadania tego rodzaju broni. Wpisów do Europejskiej karty broni palnej dokonuje właściwy organ Policji, a w wyznaczonym do tego miejscu i zakresie - właściwe władze innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Jakie dokumenty są konieczne do otrzymania Europejskiej karty broni palnej

Wymagane dokumenty to:

 • pisemny wniosek o wydanie Europejskiej karty broni palnej (we wniosku należy wskazać jaka broń ma zostać wpisana do tego dokumentu),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
 • zdjęcia.

W przypadku broni palnej, na której posiadanie nie jest wymagane pozwolenie na broń, np. broni palnej rozdzielnego ładowania wytworzonej przed 1885 rokiem lub repliki tej broni - dodatkowo wymagany jest dokument potwierdzający prawo własności broni, wskazujący jej cechy identyfikacyjne oraz potwierdzający, że stanowi ona broń palną rozdzielnego ładowania wytworzoną przed rokiem 1885 lub replikę tej broni.