Przedmiot planowanego postępowania obejmuje zakup, zaprojektowanie oraz wdrożenie systemu informatycznego wspierającego obsługę procesów gospodarki własnej Poczty Polskiej S.A. poprzez udostępnienie usług biznesowych.

Celem prowadzonego dialogu technicznego jest pozyskanie informacji niezbędnych do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy.