Termin złożenia do depozytu sądowego żądanej kwoty w związku z nabyciem mieszkania na licytacji komorniczej jest zachowany, jeżeli przed jego upływem bank otrzymał polecenie przelewu. I o ile miał on pokrycie na rachunku wpłacającego – uchwalił Sąd Najwyższy.A.W. wziął udział w licytacji komorniczej spółdzielczego mieszkania. By móc do niej przystąpić, wpłacił rękojmię w wysokości prawie 8 tys. zł. Wygrał licytację i następnie został wezwany przez sąd do złożenia pozostałej kwoty (reszta ceny nabycia), czyli 50 tys. zł do depozytu sądowego.

Spór o dzień

Nabywca złożył jednak wniosek o przedłużenie terminu do zapłaty o 30 dni. Sąd wyraził zgodę i wysłał mu wezwanie do zapłaty w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia – pod rygorem utraty rękojmi i wygaśnięcia skutków przybicia. Odpis orzeczenia został doręczony A.W. 21 grudnia 2012 r., a kwota wpłynęła do depozytu 22 stycznia 2013 r. W efekcie sąd rejonowy stwierdził wygaśnięcie skutków przybicia, następnie stwierdził przepadek rękojmi oraz zwrócił nabywcy pozostałą część ceny za lokal (50 tys. zł). W ocenie sądu termin 30 dni powinien być liczony od 22 grudnia. Trzydziesty dzień upłynął więc 20 stycznia, a ponieważ była to niedziela, koniec terminu przesunął się na dzień następny. Mężczyzna wniósł zażalenie. A.W. przekonywał, że dokonał wpłaty 21 stycznia, czyli w ostatnim możliwym dniu. W ocenie nabywcy data rzeczywistego wpływu pieniędzy na rachunek bankowy sądu nie ma znaczenia w sprawie.

Stan rachunku

Sąd okręgowy, rozpoznając zażalenie, nabrał wątpliwości, czy termin złożenia do depozytu sądowego żądanej kwoty jest zachowany, jeżeli przed jego upływem złożone zostało w banku polecenie przelewu, czy też o zachowaniu terminu świadczy chwila faktycznego wpływu środków na rachunek depozytowy. Takie więc zagadnienie prawne przedstawił Sądowi Najwyższemu.
W uzasadnieniu pytania wskazał, że niemal identyczna sprawa była już przedmiotem analizy SN (sygn. akt IV CK 40/02). Wówczas SN uznał, że termin przekazania do depozytu sądowego ceny nabycia przez licytanta, który uzyskał przybicie, jest zachowany, jeżeli przed jego upływem złożone zostało w banku polecenie przelewu, a kwota określona w zleceniu miała pokrycie na rachunku zleceniodawcy. I dokładnie takie samo stanowisko SN zajął w opisywanej sprawie. Z uchwały wynika zatem,
że nabywca nie przekroczył terminu.
ORZECZNICTWO
Uchwała Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2014 r., sygn. akt III CZP 99/13