Duża spółka informatyczna złożyła w 2012 r. wnioski o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” o łącznej wartości projektów 20 mln zł. Wnioskodawca zaplanował budowę sieci szerokopasmowych na obszarach, na których jest to nieopłacalne finansowo. Wnioski obejmowały miejscowości w województwach Podkarpackim i Lubelskim. Instytucja Wdrażająca - Władza Wdrażająca Programy Europejskie dwukrotnie odmówiła Wnioskodawcy podpisania umowy. Za pierwszym razem wskazała, że nie spełnił on wszystkich kryteriów oceny projektów. Po uwzględnieniu w dniu 14.3.2013 r. protestów wniesionych przez Wnioskodawcę reprezentowanego przez Kancelarię RKKW (w których podnoszono m.in. zarzuty naruszenia zasad rzetelności i przejrzystości oceny) Instytucja Wdrażająca ponownie odmówiła Wnioskodawcy podpisania umowy o dofinansowanie, tym razem jako przyczynę powołując fakt, iż wskazane przez Wnioskodawcę we wnioskach miejscowości nie są już kwalifikowalne ponieważ objęte zostały wnioskami innych Wnioskodawców uczestniczących w tym samym konkursie, którzy już podpisali umowy o dofinansowanie.

Kancelaria RKKW reprezentująca Wnioskodawcę, złożyła protesty również od tych rozstrzygnięć wnosząc o rekomendowanie projektów do dofinansowania i podpisanie umowy w ich pierwotnym kształcie ewentualnie o umożliwienie Wnioskodawcy modyfikacji projektów poprzez wskazanie w miejsce miejscowości niekwalifikowalnych innych kwalifikowalnych miejscowości. Jednym z podnoszonych argumentów było naruszenie zasady równego dostępu do pomocy przez gorsze potraktowanie Wnioskodawcy w stosunku do innych wnioskodawców uczestniczących w tym samym konkursie. Instytucja Pośrednicząca - Minister Administracji i Cyfryzacji w rozstrzygnięciach z dnia 14.8.2013 r. podzieliła zarzuty podnoszone przez Wnioskodawcę i uwzględniła protesty, wskazując, że Instytucja Wdrażająca powinna co najmniej umożliwić Wnioskodawcy wymianę niekwalifikowalnych miejscowości na inne i stosowną modyfikację projektów.

Na przykładzie powyższej sprawy można przekonać się jak istotna jest praktyczna znajomość zasad udzielania dofinansowania takich jak zasada przejrzystości i rzetelności oraz równego dostępu do pomocy wszystkim beneficjentom. Znajomość tych zasad pozwala na odwrócenie niekorzystnego rezultatu aplikowania o dofinansowanie. Dlatego warto jest zawsze rozważyć czy od negatywnej oceny projektu nie opłaca się wnieść odwołania.” - komentuje mec. Krzysztof Brysiewicz, kierujący Departamentem Prawa Funduszy Europejskich Kancelarii RKKW, pełnomocnik Wnioskodawcy.

Powyższe rozstrzygnięcia potwierdzają skuteczność Kancelarii RKKW w obszarze funduszy strukturalnych, w bardzo trudnej materii jaką jest postępowanie odwoławcze od negatywnych ocen projektów. Praktyka pokazuje, że częstokroć już sama długość tych postępowań skutecznie zniechęca beneficjentów od dochodzenia swoich praw na tej drodze. Projekt może bowiem w międzyczasie utracić swój ekonomiczny sens. Dlatego też nasze działania są ukierunkowane na osiągnięcie jak najbardziej pożądanego biznesowo rezultatu w możliwie najszybszym terminie, co sprowadza się do przedstawienia wszelkich możliwych argumentów na jak najwcześniejszym etapie sprawy, tak aby właściwe instytucje miały możliwość zrewidowania własnej wadliwej oceny. Tak też było i w niniejszej sprawie gdzie trafność naszej argumentacji spowodowała, iż właściwe instytucje same zrewidowały poprawność wcześniejszych ocen, co pozwoliło na uniknięcie kosztownych i długotrwałych postępowań sądowych.” - zauważa dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW.