Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin pierwszego egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka w 2014 roku na dzień 7 kwietnia 2014 r., godz. 10:00.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu należy złożyć do Ministra Sprawiedliwości na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Skr. Poczt. 33, z dopiskiem „wniosek o dopuszczenie do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka”.

Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu upływa w dniu 21 lutego 2014 r.

Opłata egzaminacyjna wynosi 1 260,00 zł i musi zostać wniesiona w terminie do dnia 21 lutego 2014 r. na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00–950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr rachunku bankowego: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka”.

Wniosek powinien zawierać następujące dane osobowe wnioskodawcy:

  • imiona i nazwisko,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • imiona rodziców,
  • adres zameldowania,
  • adres do korespondencji,
  • numer telefonu kontaktowego.

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu należy dołączyć:

  • kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub zaświadczenie o ukończeniu wyższych studiów magisterskich albo równorzędnych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  • oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, w przypadku dołączenia do wniosku o dopuszczenie do egzaminu dowodu wniesienia opłaty egzaminacyjnej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym zamieszcza się potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę egzaminacyjną.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

Wykaz aktów prawnych dla kandydatów na syndyków w 2014 roku