Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) wyznaczył termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz dla osób, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Pierwsza część egzaminu odbędzie się 1 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 , z kolei druga będzie miała miejsce 2 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 .

Zobacz: Egzamin adwokacki w 2014 roku - informacje

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu należy składać w terminie do dnia 10 lutego 2014 r. w siedzibie właściwej komisji egzaminacyjnej, odpowiadającej siedzibie rady izby komorniczej.

Opłata egzaminacyjna wynosi 840 zł. Opłatę należy wpłacić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin komorniczy”.

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego należy dołączyć:

  • dwa odpisy wniosku,
  • życiorys,
  • zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków komornika sądowego wydane przez lekarza medycyny pracy,
  • dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • dokumenty potwierdzające odbycie aplikacji komorniczej lub pracę, o której mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji,
  •  zaświadczenie o niekaralności,
  • oryginał dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej,
  • dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

Egzamin radcowski w 2014 roku - informacje