W dniu 10 sierpnia 2011 r. upłynął termin do składania przez kandydatów wniosków o dopuszczenie do egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą. Na terenie całego kraju zgłosiło się ponad 12 tysięcy kandydatów.

Na aplikację adwokacką zgłosiło 4 127 osób. Egzamin na aplikację radcowską będzie zdawać 6 117 osób, na aplikację notarialną 1 130 osób z kolei na aplikację komorniczą 639 osób.

Egzaminy wstępne na aplikacje przeprowadzą łącznie 63 komisje egzaminacyjne w 24 miastach w Polsce. W tym roku do egzaminów na wszystkie cztery aplikacje prawnicze przystąpi większa liczba zdających niż w ubiegłym roku.

Zobacz: Ostateczne wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego 2011

Jak było w latach ubiegłych

W poprzednich latach do egzaminów na aplikacje prawnicze przystąpiło:

• w 2006 roku – 7 505 osób,

• w 2007 roku – 9 506 osób,

• w 2008 roku – 12 605 osób,

• w 2009 roku – 14 175 osób,

• w 2010 roku – 9 692 osób.

Proporcjonalnie – w tym roku – największy wzrost zdających nastąpił na aplikacje komorniczą i adwokacką.

W wypadku aplikacji komorniczej, w bieżącym roku do egzaminu zamierza przystąpić 639 osób (w 2010 r. – 351 osoby, w 2009 r. – 234 osoby, w 2008 r. – 57 osób), co oznacza wzrost o ok. 80% w stosunku do ubiegłego roku oraz o ok. 170% w stosunku do 2009 r. i aż o ponad 1000% w stosunku do 2008 r.

W wypadku aplikacji adwokackiej do egzaminu zamierza przystąpić 4127 osób (w roku 2010 – 2958 osób), co oznacza wzrost w stosunku do roku ubiegłego o niemal 40%.

Zobacz: Dzień Aplikanta w OIRP w Warszawie

Aplikacja adwokacka

W 2009 roku uległy zmianie niektóre zasady naboru na aplikację adwokacką i radcowską. Różnice dotyczyły ilości pytań testowych, obecnie test liczy 150 pytań, pozytywny wynik z egzaminu zapewnia uzyskanie co najmniej 100 pkt., czyli 66% możliwych do uzyskania punktów. Ponadto wprowadzono jednakowy test na aplikacje adwokacką i radcowską, jak też obowiązek publikacji wykazu tytułów aktów prawnych będących podstawą testu - nie później niż 90 dni przed terminem egzaminu.

Egzamin konkursowy polega na sprawdzeniu wiedzy kandydata na aplikanta adwokackiego, z zakresu prawa: konstytucyjnego, karnego, postępowania karnego, karnego skarbowego, wykroczeń, cywilnego, postępowania cywilnego, gospodarczego, spółek prawa handlowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnego i opiekuńczego, administracyjnego, postępowania administracyjnego, finansowego, europejskiego, ustroju sądów, samorządu adwokackiego i innych organów ochrony prawnej działających w Rzeczypospolitej Polskiej, a także warunków wykonywania zawodu adwokata i etyki tego zawodu.

Do egzaminu konkursowego mogą przystąpić osoby, które ukończyły wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej.

Aplikacja adwokacka trwa trzy lata i jest odpłatna. Szkolenie odbywa się pod okiem patrona w sądach, prokuraturach i kancelariach. Obejmuje ono również zajęcia teoretyczne kończące się zaliczeniami. Prowadzą je okręgowe rady adwokackie. Aplikacja kończy się złożeniem zawodowego egzaminu adwokackiego.

Zobacz: WSA: Niezaliczone kolokwium podstawą do skreślenia z listy aplikantów?

Aplikacja radcowska

Aplikacja radcowska jest prowadzona przez Okręgowe Izby Radców Prawnych. Nabór na aplikacje radcowską odbywa się raz w roku formie egzaminu konkursowego jednakowego dla aplikacji adwokackiej i radcowskiej, składającego się z 150 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Uzyskanie 100 poprawnych odpowiedzi stanowi pozytywny wynik egzaminu. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł magistra prawa.
Aplikacja radcowska trwa obecnie 3 lata i jest odpłatna. Szkolenie odbywa się w kancelariach radcowskich lub w jednostkach organizacyjnych a co najmniej przez okres roczny w sądzie, kancelarii notarialnej i prokuraturze. Aplikant jest ponadto zobowiązany uczestniczyć w zajęciach szkoleniowych, które podlegają zaliczeniu w formie egzaminów i kolokwiów. Aplikacja kończy się egzaminem radcowskim.

Wykaz tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2010 r.

Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) w zw. z art. 332 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.) Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2011 r.:

Zobacz: Wykaz tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2010 r.

Paulina Szewioła

Zobacz także:

Poradnik nauki do aplikacji

Testy na aplikacje