Dzięki znowelizowanej ustawie o KRK i KRS, zarówno na etapie dokonywania pierwszego wpisu podmiotu do KRS, jak i następnych wpisów dotyczących zmian w składzie organów tego podmiotu, sądy rejestrowe będą otrzymywały z KRK informację, czy osoba podlegająca wpisowi nie jest skazana za jedno z przestępstw, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych bądź czy nie orzeczono wobec niej środka karnego określonego w art. 39 pkt 2 Kodeksu karnego. Są to m.in. przestępstwa przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi, czy papierami wartościowymi.

Do dnia 30 czerwca 2013 r. KRS i KRK dokonają sprawdzenia, czy osoby wpisane do KRS przed dniem 15 stycznia 2013 r. nie zostały prawomocnie skazane za jedno z wyżej wymienionych przestępstw. Jeżeli sąd ujawni, że osoba skazana figuruje w rejestrze np. jako członek zarządu spółki - poinformuje o tym fakcie spółkę, a następnie wykreśli taką osobę z rejestru.

Drugi etap realizacji projektu obejmujący automatyczną weryfikację w zakresie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit.b i pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, zostanie wdrożony w dniu 1 stycznia 2014 r. Weryfikacja obejmie również osoby wpisane do KRS przed wdrożeniem powyższego rozwiązania.

Szybszy obieg dokumentów pomiędzy sądami a KRK

Zgodnie z nowymi przepisami, dotychczasową wymianę dokumentów papierowych, pomiędzy sądami powszechnymi a Krajowym Rejestrem Karnym, zastąpi wymiana przez system teleinformatyczny. W systemie tym będą przesyłane: karty rejestracyjne karne, zawiadomienia, informacje o ponownym skazaniu, zawiadomienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym.

Karty rejestracyjne karne i zawiadomienia przekazywane przez system teleinformatyczny będą uwierzytelnione sądowym podpisem elektronicznym. W tym celu przygotowane będą odpowiednie przepisy o wyposażeniu pracowników sądów w podpis weryfikowany specjalnym certyfikatem. Tak zweryfikowany podpis będzie gwarantował wszystkie wymagane cechy bezpiecznego podpisu elektronicznego. Możliwe będzie również stosowanie bezpłatnego profilu zaufanego ePUAP.

Na początku będą funkcjonować dwa tryby wymiany informacji - obieg dokumentów papierowych przesyłanych pocztą i obieg teleinformatyczny. Uzależnione to będzie od stanu techniczno-organizacyjnego sądów.

Komunikacja elektroniczna pomiędzy KRS a KRK

Nowe regulacje zapewniają również możliwość komunikowania się systemów teleinformatycznych Krajowego Rejestru Sądowego i Krajowego Rejestru Karnego.

Przewiduje się dwa sposoby komunikowania się KRS z KRK. Pierwszy - polegać ma na weryfikacji danych osobowych przekazywanych przez KRS do KRK już na etapie wpisu podmiotu do rejestru lub przy dokonywaniu zmian osobowych w organach podmiotu wpisanego do KRS. W tym przypadku weryfikacja nastąpi na podstawie żądania kierowanego automatycznie do KRK.

Drugi sposób odnosić się będzie do przekazywania informacji o osobach już figurujących w KRS-ie. Wówczas z systemu KRK - z urzędu - będą przekazywane do KRS informacje o skazaniach i orzeczonych środkach karnych.

Uregulowano również kwestie wymiany danych wewnątrz Rejestru Sądowego z jednej strony między rejestrem przedsiębiorców i rejestrem stowarzyszeń oraz rejestrem dłużników niewypłacalnych (rdn) z drugiej. Dzięki nowej konstrukcji przepisu treść wpisów do rdn będzie odzwierciedlać treść zakazów orzeczonych przez sąd upadłościowy.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

Duże zmiany w procedurze cywilnej

E-sąd czekają zmiany