Zgodnie z nowymi przepisami, dotychczasową wymianę dokumentów papierowych, przesyłanych pocztą, zastąpi wymiana przez system teleinformatyczny. W systemie tym będą przesyłane: karty rejestracyjne karne, zawiadomienia, informacje o ponownym skazaniu, zawiadomienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym.

Karty rejestracyjne karne i zawiadomienia przekazywane przez system teleinformatyczny będą uwierzytelnione sądowym podpisem elektronicznym. W tym celu przygotowane będą odpowiednie przepisy o wyposażeniu pracowników sądów w podpis weryfikowany specjalnym certyfikatem. Tak zweryfikowany podpis będzie gwarantował wszystkie wymagane cechy bezpiecznego podpisu elektronicznego. Możliwe będzie również stosowanie bezpłatnego profilu zaufanego ePUAP.

Na początku będą funkcjonować dwa tryby wymiany informacji - obieg dokumentów papierowych przesyłanych pocztą i obieg teleinformatyczny. Uzależnione to będzie od stanu techniczno-organizacyjnego sądów.

Zobacz: UOKiK o rejestrze klauzul niedozwolonych

Nowe regulacje zapewniają również możliwość komunikowania się systemów teleinformatycznych Krajowego Rejestru Sądowego i Krajowego Rejestru Karnego.

Przewiduje się dwa sposoby komunikowania się KRS z KRK. Pierwszy – polegać ma na weryfikacji danych osobowych przekazywanych przez KRS do KRK już na etapie wpisu podmiotu do rejestru lub przy dokonywaniu zmian osobowych w organach podmiotu wpisanego do KRS. W tym przypadku weryfikacja nastąpi na podstawie żądania kierowanego automatycznie do KRK.

Drugi sposób odnosić się będzie do przekazywania informacji o osobach już figurujących w KRS-ie. Wówczas z systemu KRK - z urzędu - będą przekazywane do KRS informacje o skazaniach i orzeczonych środkach karnych.

Uregulowano również kwestie wymiany danych wewnątrz Rejestru Sądowego z jednej strony między rejestrem przedsiębiorców i rejestrem stowarzyszeń oraz rejestrem dłużników niewypłacalnych (rdn) z drugiej. Dzięki nowej konstrukcji przepisu treść wpisów do rdn będzie odzwierciedlać treść zakazów orzeczonych przez sąd upadłościowy.

PS/źródło:KPRP

Zobacz także:

Duże zmiany w procedurze cywilnej

E-sąd czekają zmiany