Kompromis czy efektywne porozumienie?

Tomasz Ołdak z Consensus Way w swoim wystąpieniu skonfrontował mediację z postępowaniem sądowym. Na pytanie - co czeka stronę w sądzie? Odpowiedział, że mniej więcej 830 dni procesu*, 37 procedur*, koszty stanowiące ok. 12 % wartości przedmiotu sporu*, wyrok, a w jego konsekwencji liczne negatywne skutki w tym np. utrata partnera biznesowego. Zaznaczył, że z mediatorem pojawia się m.in. budowanie zaufania, szacunek dla różnych potrzeb oraz możliwość zachowania przez uczestników kontroli nad podejmowanymi decyzjami, a przede wszystkim efektywne porozumienie.

Zobacz: Mediacja sposobem na konflikt

Co to jest efektywne porozumienie?

Przez efektywne porozumienie należy rozumieć rozwiązanie, przez które uczestnicy sporu zyskują najwięcej, które uwzględnia ich interesy oraz spełnia potrzeby materialne, proceduralne i psychologiczne – uważa Tomasz Ołdak. Krótko mówiąc o efektywnym porozumieniu możemy mówić w sytuacji, kiedy uzyskujemy satysfakcjonujące rozwiązanie w najkrótszym czasie i przy jak najmniejszym nakładzie kosztów – dodaje.

Zobacz: Arbitraż i mediacja - alternatywne rozwiązywanie sporów

Rola mediatora

Jednym z głównych zadań mediatora jest rozpoznanie typu konfliktu oraz jego wstępna diagnoza – uważa Jerzy Książek Prezes Polskiego Centrum Mediacji.

Ponadto mediator jako osoba prowadząca proces mediacji ułatwia stronom dojście do porozumienia poprzez tworzenie atmosfery poufności. Nie narzuca on także swojego punktu widzenia i własnych rozwiązań, jest bezstronny – dba o równowagę stron w trakcie całego procesu mediacji – podkreśla Magdalena Grodziecka , mediator z Polskiego Centrum Mediacji.

Zobacz: Mediacje korporacyjne efektywnym sposobem rozwiązywania sporów

Cechy mediacji

Najważniejsze cechy mediacji, które czynią ją niezwykle atrakcyjną alternatywą dla sporu sądowego, w szczególności z punktu widzenia przedsiębiorców to całkowita dobrowolność - na mediację muszą zgodzić się wszystkie strony biorące w niej udział. Wyróżnikiem jest także autonomia stron przejawiająca się w niezależności w zakresie podejmowania decyzji o sposobie rozwiązania sporu. Warto podkreślić także takie cechy jak poufność i szybkość postępowania oraz niskie koszty. Z kolei w stosunku do osoby mediatora możemy mówić o takich cechach jak akceptowalność, bezstronność, jak i neutralność.

Zakres współpracy pełnomocnika i mediatora

Jak podkreśla Magdalena Grodziecka mediator i pełnomocnik powinni ze sobą współpracować. Pełnomocnik powinien być aktywnym uczestnikiem mediacji, który negocjuje z drugą stroną jak i ze swoim klientem. Jest swoistym opiekunem swojego klienta, który jest tzw. „głosem rozsądku” i analitykiem ryzyk np. procesowych.

Zobacz: Mediacja w sprawach karnych

Mediacje pracownicze

Pracodawcy często nie zdają sobie sprawy z kosztów źle zarządzanych konfliktów – uważa Kinga Markert z Markert Mediacje. W skład tych kosztów wchodzą przede wszystkim spadek wydajności, wymiana pracowników, która naturalnie koresponduje z droższym rozwojem i utratą klientów. Do głównych korzyści z mediacji pracowniczej należy zatem zaliczyć przede wszystkim wzrost efektywności i zrozumienie odrębnych punktów widzenia – dodaje.

Mediacja jest pomocna we wszelkich problemach i sporach między ludźmi, jednak wydaje się że to właśnie przedsiębiorcy powinni przyjrzeć się bliżej jej zasadom i korzyściom płynącym z polubownego rozwiązania konfliktu szczególnie dla ich działalności gospodarczej.

*Raport Banku Światowego

Paulina Szewioła

Zobacz także:

Mediacje - czy porozumienie lepsze niż proces?

Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów