Minister Sprawiedliwości na podstawie § 21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie aplikacji referendarskiej i egzaminu referendarskiego (Dz. U. Nr 135, poz. 961) w związku z art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157)

wyznacza termin egzaminu referendarskiego:

-na dzień 17 listopada 2009 roku, godz. 10.00 (egzamin pisemny) w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie
-w dniach 14 – 19 grudnia 2009 roku, godz. 9.00 (egzamin ustny) w siedzibie Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, ul. Zwycięzców 34.

Zgodnie z § 19 pkt 3 cyt. rozporządzenia w związku z art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, osoby uprawnione do składania egzaminu referendarskiego na podstawie art. 149 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych winny w terminie do dnia 19 października 2009r. złożyć zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu referendarskiego
Zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu referendarskiego przyjmują prezesi sądów okręgowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osób zgłaszających się. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do złożenia egzaminu referendarskiego.MS/AS

Zobacz także:

WSA: Czy referendarz może wykonywać zawód adwokata?

MS: Asesurę zastąpi staż referendarski