Data święta została wybrana w związku uchwaloną 31.07.1919 r. ustawą o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych, która oddzieliła administrację skarbową od ogólnej, wprowadzając trójstopniowy model organizacji administracji skarbowej.

Stanowi ona pierwowzór funkcjonowania dzisiejszego aparatu skarbowego. Dla upamiętnienia tego wydarzenia – na mocy zarządzenia Ministra Finansów z dnia 21.07.2008 r. – 31 lipca ustanowiono Dniem Skarbowości.

Obecny kształt administracji skarbowej uformował się po wprowadzeniu w 1999 r. nowego podziału terytorialnego państwa, zakładającego istnienie 16 województw.

W skład administracji skarbowej wchodzi 16 izb skarbowych, 401 urzędów skarbowych, w tym 20 urzędów skarbowych obsługujących tzw. dużych podatników działających od 2004 r. oraz 16 urzędów kontroli skarbowej. W administracji skarbowej zatrudnionych jest ponad 48 tys. pracowników.

PS/MF