Rada Programowa jest organem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury składającym się z 15 członków.

Do zadań Rady należy:

1) ustalanie ogólnych kierunków działalności Krajowej Szkoły;

2) opracowywanie rocznych harmonogramów działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły;

3) uchwalanie programów aplikacji;

4) opiniowanie składu zespołów i komisji konkursowych oraz zespołów i komisji egzaminacyjnych;

5) ustalanie rocznych planów wydawniczych Krajowej Szkoły;

6) ustalanie zasad rekrutacji na szkolenia;

7) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Krajowej Szkoły;

8) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Rady;

9) uchwalanie regulaminu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły;

10) zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły;

11) zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności Krajowej Szkoły, przedstawianego przez Dyrektora Krajowej Szkoły;

12) wyrażanie opinii w sprawie odwołania Dyrektora Krajowej Szkoły;

13) wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących działalności Krajowej Szkoły.

PS/KSSIP