Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminu notarialnego dla osób, które odbyły aplikację notarialną oraz dla osób, o których mowa w art. 12 § 2 ustawy – Prawo o notariacie.
I tak, część pierwszą kandydaci rozpoczną w dniu 4 września 2012 r. o godz. 10.00, część drugą egzaminu napiszą dzień później tj. 5 września 2012 r. o godz. 10.00, z kolei część trzecią 6 września 2012 r. o godz. 10.00.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy złożyć w siedzibie komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na przeprowadzoną aplikację notarialną, a w przypadku osób, o których mowa w art. 12 § 2 ustawy – Prawo o notariacie, w siedzibie komisji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, przy czym w przypadku osób, które zdały egzamin: sędziowski, prokuratorski, adwokacki lub radcowski - wraz z oświadczeniem, czy wniosek dotyczy dopuszczenia do egzaminu w pełnym zakresie, czy też jako egzaminu uzupełniającego.

Egzamin zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszczące się w siedzibach izb notarialnych, których wykaz znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy składać w terminie do dnia 21 lipca 2012 r. - przez osoby, o których mowa w art. 12 § 2 ustawy - Prawo o notariacie oraz w terminie do dnia 14 sierpnia 2012 r. - przez osoby, które odbyły aplikację notarialną.

Termin dla osób, o których mowa w art. 12 § 2 ustawy - Prawo o notariacie, tj. 21 lipca 2012 r. pomimo, iż wypada w sobotę - dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy - jako termin prawa materialnego, nie podlega wydłużeniu do dnia 23 lipca 2012 r., stosownie do art. 57 § 4 k.p.a.- informuje resort sprawiedliwości.

Opłata egzaminacyjna wynosi 1125,00 zł. Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin notarialny”.

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy dołączyć:

I. w przypadku osób, które odbyły aplikację notarialną:

 • zaświadczenie o odbyciu aplikacji notarialnej,
 •  oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin notarialny.

II. w przypadku osób, o których mowa w art. 12 § 2 ustawy – Prawo o notariacie:

 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin notarialny,
 • 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,

oraz w zależności od przesłanek uprawniających do przystąpienia do egzaminu:

 • dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych lub zdanie odpowiednio egzaminu: sędziowskiego, prokuratorskiego, adwokackiego lub radcowskiego,
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 12 § 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora,
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia lub wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z czynnościami wykonywanymi przez notariusza na podstawie umów cywilnoprawnych w kancelarii notarialnej,
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów, w tym zaświadczenie kierownika urzędu,
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

Egzamin adwokacki w 2012 roku - informacje

Egzamin radcowski w 2012 roku - informacje